DVFS 2012:5

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7) 1) om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2012-5

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 16 april 2012

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7) 1) om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen;

beslutade den 30 mars 2012

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem att Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7) om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen ska ha ändrad lydelse såvitt avser uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut på sätt som framgår av bilaga B.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 april 2012.

DOMSTOLSVERKET

BARBRO THORBLAD

Céline Holmberg

BILAGA

1) Ändrad genom DVFS 1999:24, DVFS 2000:10, DVFS 2001:2, DVFS 2006:3 och DVFS 2007:5

(DV:s dnr 530-2012