DVFS 2012:6

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2012:6

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 16 juli 2012

Förordning
om ändring i förordningen (DVFS 1996:19) om ledighet för domare

utfärdad den 14 juni 2012.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 4–7 §§ förordningen (DVFS 1996:19) om ledighet för domare ska ha följande lydelse.

1 § I denna förordning finns bestämmelser om en domares ledighet för att ha en annan anställning. Bestämmelserna gäller ordinarie och icke ordinarie domare i hovrätt, kammarrätt, tingsrätt och förvaltningsrätt samt justitiesekreterare.

2 § Ordinarie domare och assessorer är utan särskilt beslut lediga när de har en tidsbegränsad högre anställning som domare inom Sveriges Domstolar eller en tidsbegränsad anställning som departementsråd eller chefstjänsteman i Regeringskansliet.

4 § Assessorer och fiskaler är utan särskilt beslut lediga när de tjänstgör i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol eller hyresnämnd.
Att assessorer och fiskaler är lediga utan särskilt beslut när de har en tidsbegränsad anställning som sakkunnig i Regeringskansliet följer av kollektivavtal.

5 § Assessorer får beviljas ledighet för att
– ha en tidsbegränsad anställning som föredragande hos Riksdagens ombudsmän,
– ha en tidsbegränsad anställning som föredragande hos Justitiekanslern,
– ha en tidsbegränsad anställning som sekreterare i Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen eller Statens va-nämnd,
– ha en tidsbegränsad anställning som adjungerad ledamot i Patentbesvärsrätten,
– ha en tidsbegränsad anställning som jurist hos en myndighet under riksdagen eller regeringen, eller
– ha en anställning som föredragande i riksdagens utskott.

6 § 1) Assessorer och fiskaler som har fullgjort den tjänstgöring i underrätt som krävs för anställning som assessor får beviljas ledighet för att under högst tre år inom en femårsperiod ha en anställning i Förenta nationernas organ, i Europeiska unionens institutioner eller i en internationell domstol eller tribunal.

7 §2) Assessorer och fiskaler som har fullgjort den tjänstgöring i överrätt som krävs för anställning som tingsfiskal eller förvaltningsrättsfiskal får beviljas ledighet för att under högst ett år inom en treårsperiod pröva en annan anställning än den som avses i 2 och 4–6 §§.

  1. Denna förordning ska kungöras i Domstolsverkets författningssamling (DVFS).
  2. Förordningen träder i kraft den 1 september 2012.
  3. Beslut om ledighet som har fattats med stöd av den äldre lydelsen av 6 § ska fortsätta att gälla.

På regeringens vägnar

 BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

 1) Senaste lydelse DVFS 2003:10. Ändringarna innebär bl.a. att första stycket upphävs.
2) Senaste lydelse DVFS 2003:10.

(DV:s dnr 1308-2012)