DVFS 2013:1

Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid domstol

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2013:1

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 11 februari 2013

Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid domstol

beslutade den 12 december 2012.

Notarienämnden fastställer med stöd av 11 § förordningen (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden följande föreskrifter för notarietjänstgöring vid domstol.

1 §
Dessa föreskrifter gäller för notarier enligt notarieförordningen (1990:469), som är anställda vid förvaltningsrätt eller tingsrätt.

2 §
Notarietjänstgöringen syftar till att bereda notarien en allsidig utbildning. Tjänstgöringen ska också tillgodose ett arbetskraftsbehov vid domstolen. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på målarbetet. Domstolen ska upprätta en plan över notariernas tjänstgöring.

3 §
Notarien ska ges sådana arbetsuppgifter som tillgodoser syftet med tjänstgöringen.

Notarien ska
- bereda mål,
- göra rättsutredningar,
- föredra mål och ärenden,
- föra protokoll och anteckningar,
- närvara vid överläggning till dom eller beslut och lämna förslag till avgörande,
- upprätta förslag till domar och beslut,
- utföra domaruppgifter enligt 17 och 18 §§ förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion eller 20 och 21 §§ förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion,
- om möjligt hålla muntliga förhandlingar.

4 §
Varje notarie ska ha en handledare som är domare. Handledaren ska utgöra ett stöd i arbetet och främja notariens utveckling.

5 §
Notarien ska fortlöpande få vägledning och instruktioner samt kontinuerligt få återkoppling på arbetet.

6 §
Notariens tjänstgöring vid domstolen ska inledas med en introduktion.

Om domstolen är indelad i avdelningar eller enheter, ska notarien tjänstgöra på mer än en avdelning eller enhet.

7 §
Notarien ska få kännedom om handläggningen av domstolens administrativa ärenden.

Notarien ska beredas tillfälle att delta i utbildning och studiebesök som är till nytta för tjänstgöringen.

8 §
Lagmannen eller den domare som lagmannen utser ska
a. fortlöpande underrätta notarien om hur arbetsinsatserna bedöms,
b. med lämpliga mellanrum hålla uppföljningssamtal.

Vid uppföljningssamtalen ska notarien underrättas om kvaliteten på sina insatser. Samtalen ska hållas minst varje halvår samt i samband med byte av avdelning eller enhet.

Ett avslutningssamtal ska hållas med notarien.

9 §
I samband med att anställningen som notarie avslutas ska notarien beredas tillfälle att utvärdera tjänstgöringen.

---------------------------------------------

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2013. Samtidigt upphör Notarienämndens föreskrifter och allmänna råd för notarietjänstgöring vid tingsrätt (DVFS 2010:7) och Notarienämndens föreskrifter och allmänna råd för notarietjänstgöring vid förvaltningsrätt (DVFS 2010:8) att gälla.

Anders Eka

Richard Ekstrand

(NON:s dnr 11-2012)


Ändr.

2016:6

Bemyndigande: Notarienämnden föreskriver med stöd av 11 § förordningen (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden att 6 § i Notarienämndens föreskrifter (DVFS 2013:1) för notarietjänstgöring vid domstol ska ha den lydelse som framgår nedan.
Ikraftträdande: 1 juni 2016