DVFS 2013:2

Domstolsverkets föreskrifter om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2013:2

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 20 mars 2013

Domstolsverkets föreskrifter om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.;

beslutade den 6 mars 2013

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 och 6 §§ förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. (beredskapsförordningen) följande föreskrifter.

Indelning i beredskapsområden

1 § Följande beredskapsindelning ska gälla för tingsrätterna.

Beredskapsområde Tingsrätt
1.  Stockholms innerstad och Lidingö Stockholms
2.  Stockholm Södra Södertörns
Nacka
Södertälje
3.  Stockholm Norra och Gotland Attunda
Norrtälje
Solna
Gotlands
4.  Uppsala län Uppsala
5.  Södermanlands län Eskilstuna
Nyköpings
6.  Örebro län Örebro
7.  Västmanlands län Västmanlands
8.  Dalarnas län Falu
Mora
9.  Östergötlands län Linköpings
Norrköpings
10.  Jönköpings och Kronobergs län Eksjö
Jönköpings
Växjö
11.  Kalmar län Kalmar
12.  Skåne län Östra och Blekinge län Hässleholms
Blekinge
Kristianstads
13.  Skåne län Västra Helsingborgs
14.  Skåne län Södra Lunds
Ystads
15.  Malmö Malmö
16.  Hallands län Halmstads
Varbergs
17.  Göteborg Göteborgs
18.  Västra Götalands län Västra Uddevalla
Vänersborgs
19.  Västra Götalands län Södra Alingsås
Borås
20.  Västra Götalands län Östra Skaraborgs
21.  Värmlands län Värmlands
22.  Gävleborgs län Gävle
Hudiksvalls
23.  Västernorrlands och Jämtlands län Ångermanlands
Sundsvalls
Östersunds
24.  Västerbottens län Lycksele
Skellefteå
Umeå
25.  Norrbottens län Gällivare
Haparanda
Luleå

Inom de beredskapsområden som omfattar flera tingsrätter är det den tingsrätt vars namn är understruket som är samordningsansvarig enligt 2 § andra stycket beredskapsförordningen.

Fördelning av beredskapen inom ett beredskapsområde

2 §  Fördelningen av beredskapen mellan tingsrätterna i ett beredskapsområde ska ske för ett kalenderår i taget och vara beslutad senast en månad före den dag då den ska börja tillämpas.  

3 §  Vid fördelningen av beredskapen ska samråd ske med berörd åklagarkammare och polismyndighet samt med Kriminalvården. Det är lagmannen vid den samordningsansvariga tingsrätten (samordnande lagman) som ansvarar för att samrådet kommer till stånd.

4 §  När tingsrätterna har kommit överens om hur beredskapen ska fördelas ska den samordnande lagmannen sammanställa en förteckning över vid vilka tider de olika tingsrätterna ska svara för beredskapen (lista över beredskapsfördelning).

5 §  Det ankommer på den samordnande lagmannen att se till att en tvistig fråga om fördelning av beredskapen kommer under hovrättens prövning.

Tjänstgöring

6 §  Inom varje beredskapsområde ska en domare ha beredskap. Om särskilda skäl föreligger får dock två eller flera domare ingå i beredskapen.

7 §  Indelningen av en tingsrätts domare till beredskap ska ske genom att en beredskapslista för domare upprättas för varje kvartal (lista över beredskapstjänstgöring). Listan ska fastställas av lagmannen vid tingsrätten och ska vara beslutad senast en månad före den dag då den ska börja tillämpas.

8 §  Ska en anställd fullgöra beredskap för protokollföraruppgifter gäller vad som sägs i 6-7 §§ i tillämpliga delar även för protokollförare.

Närmare om beredskapen
9 §  Tingsrätten ska efter samråd med berörd åklagarkammare bestämma beredskapens närmare omfattning. För att fullgöra beredskapsskyldigheten ska tjänstgörande beredskapsdomare vara tillgänglig för att ta emot meddelanden vid i vart fall två i förväg bestämda tillfällen per beredskapsdag.

10 §  Om två eller flera domare inom ett beredskapsområde har beredskap samtidigt och domarna hör till olika tingsrätter, handlägger domarna mål och ärenden i den tingsrätts namn till vilken domaren hör. Varje sådan tingsrätt är då att anse som beredskapsdomstol.

11 §  Beredskapen fullgörs endast av den domstol som har utsetts till beredskapsdomstol för den aktuella tiden. Om en domstol som inte har beredskap ändå håller sammanträde eller handlägger fråga som omfattas av beredskapsskyldigheten ska det ske enligt en särskild överenskommelse med den domstol som är beredskapsdomstol. En sådan överenskommelse innebär inte att beredskapen övergår på den andra domstolen.

12 §  Det ankommer på beredskapsdomstolen att bestämma tid och plats för en förhandling eller ett sammanträde. Samråd bör ske med berörd åklagarkammare och polismyndighet samt med Kriminalvården.

Övrigt
13 §
  I syfte att säkerställa att det finns försvarare tillgängliga för medverkan vid förhandlingar bör den samordnande lagmannen upprätta en lista över de advokater som förklarar sig villiga att åta sig uppdrag under beredskapen.

________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2013 då Domstolsverkets föreskrifter (2007:1) om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m. ska upphöra att gälla.

DOMSTOLSVERKET

Barbro Thorblad

Agneta Kornstrand