DVFS 2013:4

Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:2) för beredning av fastighetsböcker och tomträttsböcker,

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2013:4

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 11 november 2013

Förordning (SFS 2013:167) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Domstolsverket

utfärdad den 4 april 2013 tillkännages härmed i andra hand.

Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2013:

  1. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:2) för beredning av fastighetsböcker och tomträttsböcker,
  2. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:3) för överföring av innehållet i fastighetsböcker och tomträttsböcker till inskrivningsregister,
  3. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1996:3) om beredskapsplanering, och
  4. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2000:6) för inskrivningsmyndighet om förande av dagbok, akter och minneslista.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant

(Justitiedepartementet)

(DV:s dnr 818-2009, 823-2009, 1590-2009 och 1591-2009)