DVFS 2013:5

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2013:5

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 3 december 2013

Förordning om ändring i förordningen (DVFS 1996:19)om ledighet för domare;

utfärdad den 3 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (DVFS 1996:19) om ledighet för domare ska ha följande lydelse.

5 § (1) Assessorer får beviljas ledighet för att

– ha en tidsbegränsad anställning som föredragande hos Riksdagens ombudsmän,

– ha en tidsbegränsad anställning som föredragande hos Justitiekanslern,

– ha en tidsbegränsad anställning som sekreterare i Marknadsdomstolen eller Statens va-nämnd,

– ha en tidsbegränsad anställning som rättssekreterare i Arbetsdomstolen,

– ha en tidsbegränsad anställning som adjungerad ledamot i Patentbesvärsrätten,

– ha en tidsbegränsad anställning som jurist hos en myndighet under riksdagen eller regeringen, eller

– ha en anställning som föredragande i riksdagens utskott.

_________

1. Denna förordning ska kungöras i Domstolsverkets författningssamling (DVFS).

2. Förordningen träder i kraft den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

(1) Senaste lydelse DVFS 2012:6

(DV:s dnr 1959:2013)