DVFS 2013:6

Föreskrifter om ändring i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2013:2) om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2013:6

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 3 december 2013

Föreskrifter om ändring i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2013:2) om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.;

 beslutade den 11 november 2013.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 och 6 §§ förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. (beredskapsförordningen) att 1 § första stycket 1 och 2 i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2013:2) om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.; ska ha den lydelse som framgår nedan.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då dessa föreskrifter träder i kraft.

Indelning i beredskapsområden

1 §(1) Följande beredskapsindelning ska gälla för tingsrätterna.

Beredskapsområde Tingsrätt
1. Stockholms innerstad och
    Stockholms Östra
Stockholms
Nacka
2. Stockholms Södra
Södertörns
Södertälje 
3. Stockholms Norra och Gotland


Attunda
Norrtälje
Solna
Gotlands
4. Uppsala län Uppsala 
5. Södermanlands län
Eskilstuna
Nyköpings
6. Örebro län Örebro 
7. Västmanlands län Västmanlands 
8. Dalarnas län
Falu
Mora
9. Östergötlands län
Linköpings
Norrköpings
10. Jönköpings och Kronobergs län

Eksjö
Jönköpings
Växjö 
11. Kalmar län Kalmar 
12. Skåne län Östra och Blekinge län

Hässleholms
Blekinge
Kristianstads
13. Skåne län Västra Helsingborgs 
14. Skåne län Södra
Lunds
Ystads
15. Malmö Malmö 
16. Hallands län
Halmstads
Varbergs
17. Göteborg Göteborg 
18. Västra Götalands län Västra
Uddevalla
Vänersborgs
19. Västra Götalands län Södra
Alingsås
Borås
20. Västra Götalands län Östra Skaraborgs 
21. Värmlands län Värmlands 
22. Gävleborgs län
Gävle
Hudiksvalls
23. Västernorrland och Jämtlands län

Ångermanlands
Sundsvalls
Östersunds
24. Västerbottens län

Lycksele
Skellefteå
Umeå
25. Norrbottens län  Gällivare             
Haparanda          
Luleå

Inom de beredskapsområden som omfattar flera tingsrätter är det den tingsrätt vars namn är understruket som är samordningsansvarig enligt 2 § andra stycket beredskapsförordningen.

Fördelning av beredskapen inom ett beredskapsområde

2 § Fördelningen av beredskapen mellan tingsrätterna i ett beredskapsområde ska ske för ett kalenderår i taget och vara beslutad senast en månad före den dag då den ska börja tillämpas.

3 § Vid fördelningen av beredskapen ska samråd ske med berörd åklagarkammare och polismyndighet samt med Kriminalvården. Det är lagmannen vid den samordningsansvariga tingsrätten (samordnande lagman) som ansvarar för att samrådet kommer till stånd.

4 § När tingsrätterna har kommit överens om hur beredskapen ska fördelas ska den samordnande lagmannen sammanställa en förteckning över vid vilka tider de olika tingsrätterna ska svara för beredskapen (lista över beredskapsfördelning).

5 § Det ankommer på den samordnande lagmannen att se till att en tvistig fråga om fördelning av beredskapen kommer under hovrättens prövning.

Tjänstgöring

6 § Inom varje beredskapsområde ska en domare ha beredskap. Om särskilda skäl föreligger får dock två eller flera domare ingå i beredskapen.

7 § Indelningen av en tingsrätts domare till beredskap ska ske genom att en beredskapslista för domare upprättas för varje kvartal (lista över beredskapstjänstgöring). Listan ska fastställas av lagmannen vid tingsrätten och ska vara beslutad senast en månad före den dag då den ska börja tillämpas.

8 § Ska en anställd fullgöra beredskap för protokollföraruppgifter gäller vad som sägs i 6-7 §§ i tillämpliga delar även för protokollförare.

Närmare om beredskapen

9 § Tingsrätten ska efter samråd med berörd åklagarkammare bestämma beredskapens närmare omfattning. För att fullgöra beredskapsskyldigheten ska tjänstgörande beredskapsdomare vara tillgänglig för att ta emot meddelanden vid i vart fall två i förväg bestämda tillfällen per beredskapsdag.

10 § Om två eller flera domare inom ett beredskapsområde har beredskap samtidigt och domarna hör till olika tingsrätter, handlägger domarna mål och ärenden i den tingsrätts namn till vilken domaren hör. Varje sådan tingsrätt är då att anse som beredskapsdomstol.

11 § Beredskapen fullgörs endast av den domstol som har utsetts till beredskapsdomstol för den aktuella tiden. Om en domstol som inte har beredskap ändå håller sammanträde eller handlägger fråga som omfattas av beredskapsskyldigheten ska det ske enligt en särskild överenskommelse med den domstol som är beredskapsdomstol. En sådan överenskommelse innebär inte att beredskapen övergår på den andra domstolen.

12 § Det ankommer på beredskapsdomstolen att bestämma tid och plats för en förhandling eller ett sammanträde. Samråd bör ske med berörd åklagarkammare och polismyndighet samt med Kriminalvården.

Övrigt

13 § I syfte att säkerställa att det finns försvarare tillgängliga för medverkan vid förhandlingar bör den samordnande lagmannen upprätta en lista över de advokater som förklarar sig villiga att åta sig uppdrag under beredskapen.

________________

Dessa föreskrifter (2) träder i kraft den 1 maj 2013 då Domstolsverkets föreskrifter (2007:1) om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m. ska upphöra att gälla.

________________

Dessa föreskrifter (3) träder i kraft den 2 januari 2014.

DOMSTOLSVERKET

Barbro Thorblad

Anna Hjort Ööpik

(1) Senaste lydelse DVFS 2013:2
(2) DVFS 2013:2
(3) DVFS 2013:6

DV:s dnr 1784:2013