DVFS 2014:1

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) 1) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2014:1

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 15 april 2014

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) 1)  om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag;

beslutade den 26 februari 2014.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 21 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol att Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag, som avser hovrätt, ska ha den lydelse som framgår av bilagan.

_________________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 maj 2014.

Vid registrering av avgöranden som inte har gjorts definitiva i Vera före den 12 maj 2014 ska de nya föreskrifterna i bilagan tillämpas.

_________________

DOMSTOLSVERKET

BARBRO THORBLAD

Agneta Kornstrand

Bilaga

 1) Ändrad genom DVFS 1999:7, DVFS 1999:13, DVFS 1999:21, DVFS 2000:7, DVFS 2001:5, DVFS 2006:5, DVFS 2006:10, DVFS 2007:3 och DVFS 2012:3.

(DV:s dnr 1901:2013)