DVFS 2014:17

Notarienämndens föreskrifter

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2014:17

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 27 juni 2014

Notarienämndens föreskrifter
för notarietjänstgöring vid Åklagarmyndigheten

beslutade den 24 april 2014.

Notarienämnden föreskriver med stöd av 11 § förordningen (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden och efter samråd med Åklagarmyndigheten följande.

1 §
Dessa föreskrifter gäller för notarier enligt notarieförordningen (1990:469), som är anställda vid Åklagarmyndigheten.

2 §
Notarietjänstgöringen syftar till att bereda notarien en allsidig utbildning. Tjänstgöringen ska också tillgodose ett arbetskraftsbehov vid myndigheten. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på juridiskt arbete. Myndigheten ska upprätta en plan över notariernas tjänstgöring.

3 §
Notarien ska ges sådana arbetsuppgifter som tillgodoser syftet med tjänstgöringen.

Notarien ska

  • bereda brottsmålsärenden,
  • göra rättsutredningar,
  • föredra ärenden,
  • upprätta förslag till beslut
  • följa åklagare i handläggningen av brottmålsärenden under förundersökningen,
  • följa åklagare i handläggningen av brottmålsärenden vid förhandlingsarbete i domstolarna.

4 §
Varje notarie ska ha en handledare. Handledaren bör om möjligt vara jurist. Handledaren ska utgöra ett stöd i arbetet och främja notariens utveckling.

5 §
Notarien ska fortlöpande få vägledning och instruktioner samt kontinuerligt få återkoppling på arbetet.

6 §
Notariens tjänstgöring vid myndigheten ska inledas med en introduktion.

7 §
Notarien ska få kännedom om handläggningen av myndighetens administrativa ärenden.

Notarien ska beredas tillfälle att delta i utbildning och studiebesök som är till nytta för tjänstgöringen.

8 §
Myndigheten ska utse en person som fortlöpande underrättar notarien om hur arbetsinsatserna bedöms.

Ett avslutningssamtal ska hållas med notarien.

9 §
I samband med att anställningen som notarie avslutas ska notarien beredas tillfälle att utvärdera tjänstgöringen.

---------------------------------------------

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2014. Samtidigt upphör Notarienämndens föreskrifter och allmänna råd för notarietjänstgöring vid Åklagarmyndigheten (DVFS 2011:8) att gälla.

Ylva Norling Jönsson

Richard Ekstrand

(NON:s dnr 10-2014)