DVFS 2014:18

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2014:18

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 27 juni 2014

Notarienämndens föreskrift
om upphävande av föreskrifter och allmänna råd för notarietjänstgöring vid Lantmäteriet (DVFS 2011:9)

beslutade den 24 april 2014.

Notarienämnden föreskriver med stöd av 11 § förordningen (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden och efter samråd med Lantmäteriet, att föreskrifterna och allmänna råden för notarietjänstgöring vid Lantmäteriet (DVFS 2011:9) ska upphöra att gälla.

---------------------------------------------

Denna föreskrift träder i kraft den 1 juli 2014.

Ylva Norling Jönsson

Richard Ekstrand

(NON:s dnr 7-2014)