DVFS 2014:2

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) 1) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2014:2

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 15 april 2014
Omtryck

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) 1) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål;

 beslutade den 26 februari 2014.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem, 2 § förordningen (1971:933) om rättsstatistiken, 4 och 21 §§ förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol, 39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 18 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister dels att rubriken till föreskrifterna ska lyda Domstolsverkets föreskrifter för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål, dels att föreskrifterna ska ha följande lydelse från och med den dag då denna föreskrift träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 § 2) Dessa föreskrifter ska tillämpas av tingsrätt vid registrering av mål och ärenden i verksamhetsregistret Vera. I Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:5) för mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen om registrering av mål och ärenden i Vera finns särskilda föreskrifter för mark- och miljödomstolarna.

Föreskrifterna ska även tillämpas av tingsrätt vid utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål.

De ska också tillämpas av tingsrätt ifråga om rapportering till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål.

Föreskrifterna gäller inte om annat föranleds av sekretessföreskrifter eller föreskrifter om automatiserad behandling av personuppgifter vid tingsrätt. Föreskrifter om automatiserad behandling av personuppgifter i tingsrätternas rättskipande eller rättsvårdande verksamhet finns i förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling, lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen samt förordningen (2013:343) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen.

REGISTRERING AV MÅL OCH ÄRENDEN

Registrering av vissa grundläggande uppgifter

2 § 3) I enlighet med 2 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska mål och ärenden ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till domstolen. De ska även ges prefix i enlighet med Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:4) om beteckningar på mål och ärenden i allmän domstol. Nummer ska ges genom registrering i Vera.

3 § Förutom mål- eller ärendenummer ska i Vera registreras

  1. datum då målet eller ärendet kom in till domstolen,
  2. målgrupp och måltyp,
  3. saken,
  4. underinstans, om sådan finns, jämte uppgifter om dess mål- eller ärendenummer, avgörandedatum och avgörandetyp,
  5. aktörer och deras roll,
  6. typ av frihetsberövande i förekommande fall, och
  7. uppgift om att tilltalad i brottmål när åtal väcktes inte hade fyllt 18 år eller när åtal väcktes hade fyllt 18 år, men inte 21 år.

Om målet eller ärendet avser mer än en målgrupp eller måltyp ska den målgrupp och den måltyp som bedöms som huvudsaklig registreras. Om ingen målgrupp och måltyp kan betecknas som huvudsaklig anges den målgrupp och måltyp som har det lägsta numret.

Utöver detta får även kompletterande målgrupper och måltyper registreras om det behövs för att beskriva målet eller ärendet.

Regler för när nytt mål eller ärende ska registreras

Kvarstad eller åtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken

4 § Om en ansökan om kvarstad eller åtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken ges in före stämningsansökan i tvistemål ska ansökan registreras som ett tvistemål.

Då stämningsansökan (motsvarande handling) ges in ska denna registreras som en aktbilaga i tvistemålet.

Ansökningar om åtgärder under förundersökning i brottmål

5 § Ansökningar om åtgärder under förundersökningen i brottmål registreras som ett brottmål, om inte något annat är föreskrivet.

Då stämningsansökan (motsvarande handling) ges in ska denna registreras som en aktbilaga i brottmålet.

Sådana ärenden som avses i 3 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska inte registreras i Vera.

Genstämning och tilläggsstämning

6 § Ansökningar om genstämning i tvistemål och ansökningar om tilläggsstämning i brottmål ska registreras som aktbilagor i de mål som är anhängiga. Det som nyss har angetts gäller dock inte om det finns något hinder mot gemensam handläggning.

Ansökan om återvinning

7 § Ansökan om återvinning ska registreras som ett nytt tvistemål.

Återförvisning

8 § Återförvisas ett mål eller ärende till domstolen ska det registreras som ett nytt mål eller ärende.

Särskiljande av enskilt anspråk i brottmål

9 § Beslutar domstolen att talan om enskilt anspråk i brottmål ska handläggas som särskilt mål i den för tvistemål stadgade ordningen ska ett nytt tvistemål registreras.

Rättshjälp

10 § Uppkommer i mål eller ärende fråga om rättshjälp registreras handlingar som rör rättshjälpen som aktbilagor i målet eller ärendet.

Händelser

11 § Enligt 5 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska det under handläggningen av ett mål eller ärende fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till domstolen, vilka åtgärder som domstolen utför i målet eller ärendet och vad som i övrigt förekommer i detta. Denna registrering ska ske i Vera.

Möten

12 § I Vera ska det registreras vilken typ av möte som har hållits i målet eller ärendet och mötestidens längd.

Om ett möte, till vilket parterna kallats, ställts in ska detta registreras i Vera.

Avgöranden

13 § Dom och slutligt beslut ska registreras som avgörande i Vera. Övriga beslut ska registreras som avgörande i Vera om de har överklagats. Beslut som innebär försättande i konkurs ska dock oavsett överklagande alltid registreras som avgörande i Vera.

Dom och slutligt beslut i brottmål ska registreras i Vera på det sätt som framgår av bilaga A.

14 § Ett dokument som avser en dom eller ett beslut ska sparas i Vera, om en skriftlig version av det ska tas in i en dom- eller beslutsbok enligt 32 § första stycket förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. Dokument som avser sådana beslut som anges i 25 och 33 §§ nämnda förordning behöver dock inte sparas i Vera.

Ett dokument som enligt första stycket ska sparas i Vera ska ha samma innehåll som det skriftliga avgörandet i dom- eller beslutsboken. Detta innebär att även rättelser ska sparas i Vera. En bilaga till en dom eller ett beslut behöver dock inte sparas i Vera. Därtill gäller att uppgifter för vilka det enligt 43 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnats att en sekretessbestämmelse ska vara fortsatt tillämplig, får ingå i avgörandet som sparas i Vera. Om en bilaga som innehåller sådana uppgifter sparas i Vera ska den vara sekretessmarkerad genom Vera.

Överklaganden

15 § Uppgift om att ett avgörande har överklagats ska registreras i Vera.

Enligt 5 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska det fortlöpande registreras vad som förekommer i samband med överklagande av ett meddelat avgörande. Denna registrering ska ske i Vera.

 UTFORMNING AV DOM, SLUTLIGT BESLUT OCH AVRÄKNINGSUNDERLAG I BROTTMÅL

16 § Dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål ska innehålla de uppgifter och utformas i Vera på det sätt som framgår av bilaga A. Utformningen kan ske på annat sätt än i Vera om särskilda skäl motiverar annat.

RAPPORTERING OM DOM OCH SLUTLIGT BESLUT I BROTTMÅL

17 § Omfattningen av uppgiftsskyldigheten enligt 5 och 7 §§ förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem framgår av bilaga A.

18 § Uppgiftsskyldigheten enligt 5 och 7 §§ förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem, 26 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 10 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister ska fullgöras genom Vera på sätt framgår av bilaga A, om inte särskilda skäl motiverar annat.

_________________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder ikraft den 12 maj 2014

Vid registrering, utformning och rapportering av avgöranden som inte har gjorts definitiva i Vera före den 12 maj 2014 ska de nya föreskrifterna i 13-14 och 16-18 §§ tillämpas.

_________________

DOMSTOLSVERKET

BARBRO THORBLAD

Agneta Kornstrand

Bilaga

1) Ändrad genom DVFS 2008:1, DVFS 2011:6 och DVFS 2012:2
2) Senaste lydelse DVFS 2011:6
3) Senaste lydelse DVFS 2011:6

(DV:s dnr 1901:2013)