DVFS 2014:27

Domstolsverkets föreskrifter om sammanställning och utskrift av vissa uppgifter i förvaltningsrätt innan gallring i Vera

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2014:27

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 16 december 2014

Domstolsverkets föreskrifter om sammanställning och utskrift av vissa uppgifter i förvaltningsrätt innan gallring i Vera;

 beslutade den 8 december 2014.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 5 § förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling följande.

1 § Innan uppgifterna i ett mål gallras ur Vera ska förvaltningsrätter skriva ut dagboksbladet på papper.

2 § Innan uppgifter gallras ur Vera ska förvaltningsrätter sammanställa och bevara pappersutskrifter med följande uppgifter;

  1. innehållsförteckning till dom- och beslutsböcker,
  2. partsregister till dom- och beslutsböcker ordnade i namn- respektive personnummer/organisationsnummerordning,
  3. partsregister över inkomna mål ordnade i namn- respektive personnummer/organisationsnummerordning samt
  4. fastighetsregister, om domstolen har registrerade fastighetsuppgifter.

_________________

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2015

_________________

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Agneta Kornstrand

(DV:s dnr 1720-2014)