DVFS 2014:4

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:15) för arrendenämnderna och hyresnämnderna om registrering av ärenden i Vera

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2014:4

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 15 april 2014
Omtryck

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:15) för arrendenämnderna och hyresnämnderna om registrering av ärenden i Vera

beslutade den 26 februari 2014.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd att föreskrifterna ska ha följande lydelse från och med den dag då denna föreskrift träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av arrendenämnd och hyresnämnd vid registrering av ärenden i verksamhetsregistret Vera.

Föreskrifterna gäller inte om annat föranleds av sekretessföreskrifter eller föreskrifter om automatiserad behandling av personuppgifter vid hyres- och arrendenämnderna. Föreskrifter om automatiserad behandling av personuppgifter i hyres- och arrendenämndernas rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet finns i förordningen (2001:642) om registerföring vid hyres- och arrendenämnderna med hjälp av automatiserad behandling.

Beträffande ärenden om avstående från besittningsskydd rörande bostad eller lokal (s.k. avståendeärenden) kan nämnden besluta om ett förenklat registreringsförfarande.

Registrering av vissa grundläggande uppgifter

2 § I enlighet med 2 § förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd ska ärenden ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till nämnden. Nummer ska ges genom registrering i Vera.

3 § Förutom ärendenummer ska i Vera registreras

  1. datum då ärendet kom in till domstolen,
  2. måltyp och målgrupp,
  3. saken,
  4. aktörer och deras roll, och
  5. kommun, fastighetsbeteckning, gatuadress och postadress.

Om ärendet avser mer än en målgrupp eller måltyp ska den målgrupp och den måltyp som bedöms som huvudsaklig registreras. Om ingen målgrupp och måltyp kan betecknas som huvudsaklig anges den målgrupp och måltyp som har det lägsta numret.

Utöver detta får även kompletterande målgrupper och måltyper registreras om det behövs för att beskriva målet eller ärendet.

Regler för när nytt ärende ska registreras

Återupptaget ärende

4 § Ärende som återupptagits efter avskrivning registreras som ett nytt ärende i Vera.

Återförvisat ärende

5 § Återförvisas ärende till nämnden registreras det som ett nytt ärende i Vera.

Gemensam ansökan

6 § Om flera bostadshyresgäster i en fastighet gemensamt är sökande eller motparter ska endast ett ärende registreras i Vera. Om fastigheten har flera gatuadresser som berörs eller antalet hyresgäster överstiger 25, får dock lämplig uppdelning ske av ärendena.

Händelser

7 § Enligt 2 § förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd ska det under handläggningen av ett ärende fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till och upprättats av nämnden, vilka åtgärder som nämnden utför i ärendet och vad som i övrigt förekommer i detta. Denna registrering ska ske i Vera.

Möten

8 § I Vera ska det registreras vilken typ av möte som har hållits i ärendet och mötestidens längd.

Om ett möte, till vilket parterna kallats, ställts in ska detta registreras i Vera.

Avgöranden

9 § Slutligt beslut, med undantag för sådant som fattats i ett s.k. avståendeärende, ska registreras som avgörande i Vera. Övriga beslut ska registreras som avgörande i Vera om de har överklagats.

10 § Ett dokument som avser ett beslut som sätts upp särskilt eller tas in i ett protokoll och är överklagbart ska sparas i Vera. Dokumentet som sparas i Vera ska ha samma innehåll som beslutets skriftliga lydelse. En bilaga till ett beslut behöver dock inte sparas i Vera. Om en bilaga, som innehåller uppgifter för vilka det enligt 43 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnats att en sekretessbestämmelse ska vara fortsatt tillämplig, sparas i Vera ska den vara sekretessmarkerad genom Vera.

Överklaganden

11 § Uppgift om att ett avgörande har överklagats ska registreras i Vera.

Enligt 2 § förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd ska det fortlöpande registreras vad som förekommer i samband med överklagande av ett meddelat avgörande. Denna registrering ska ske i Vera.

_________________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder ikraft den 12 maj 2014.

Vid registrering av avgöranden som inte har gjorts definitiva i Vera före den 12 maj 2014 ska den nya föreskriften i 10 § tillämpas.

_________________

DOMSTOLSVERKET

BARBRO THORBLAD

Agneta Kornstrand

(DV:s dnr 1901-2013)