DVFS 2014:5

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:3) för förvaltningsrätt om registrering av mål i Vera

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2014:5

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 15 april 2014
Omtryck

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:3) för förvaltningsrätt om registrering av mål i Vera;

beslutade den 26 februari 2014.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol att föreskrifterna ska ha följande lydelse från och med den dag då denna föreskrift träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av förvaltningsrätt vid registrering av mål i verksamhetsregistret Vera.

Föreskrifterna gäller inte om annat föranleds av sekretessföreskrifter eller föreskrifter om automatiserad behandling av personuppgifter vid förvaltningsrätt. Föreskrifter om automatiserad behandling av personuppgifter i förvaltningsrätternas rättskipande eller rättsvårdande verksamhet finns i förordningen (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling.

Registrering av vissa grundläggande uppgifter

2 § I enlighet med 2 § förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol ska målen ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till domstolen. I vissa fall får numret ett prefix. Nummer ska ges genom registrering i Vera.

Förutom målnummer ska i Vera registreras

  1. datum då målet kom in till domstolen,
  2. målgrupp och måltyp,
  3. saken,
  4. underinstans, om sådan finns, samt uppgifter om dess mål- eller ärendenummer, avgörandedatum och avgörandetyp, och
  5. aktörer och deras roll i målet.

Om målet avser mer än en målgrupp eller måltyp ska den målgrupp och den måltyp som bedöms som huvudsaklig registreras. Om ingen målgrupp och måltyp kan betecknas som huvudsaklig anges den målgrupp och måltyp som har det lägsta numret.

Utöver detta får även kompletterande målgrupper och måltyper registreras om det behövs för att beskriva målet.

Regler för när nytt mål ska registreras

Huvudregel

3 § Om annat inte framgår nedan i 4-18 §§ ska varje handling som innefattar överklagande, ansökan, anmälan eller underställning registreras som ett mål. Detta gäller oavsett hur många klagande eller beslut som omfattas av handlingen.

LPT- och LRV-mål

4 § Om överklagande, anmälan eller ansökan avseende en patient väcker en fråga där partsställningen kommer att vara densamma som i ett mål som ännu inte har avgjorts och bedöms kunna avgöras samtidigt med det tidigare inkomna målet registreras inte ett nytt mål. I annat fall ska ett nytt mål registreras.

Skattemål

5 § Om flera skattskyldiga överklagar samma beslut ska ett mål registreras per skattskyldig.

Om den skattskyldige och Skatteverket eller kommunen överklagar samma beslut ska enbart ett mål registreras.

Om överklagandet avser samma sakfråga under flera taxeringsår ska ett mål registreras per taxeringsår.

Om överklagandet avser en och eller flera sakfrågor i samma beslut samt en skattskyldig och ett taxeringsår ska ett mål registreras. Om klaganden dessutom tar upp en eller flera nya sakfrågor som inte tidigare har behandlats av Skatteverket, ska ett mål registreras för varje sådan sakfråga.

6 § Om ett överklagande av Skatteverkets beslut utöver själva inkomsttaxeringen även avser frågor om t.ex. mervärdesskatt, uppbörd eller arbetsgivaravgift ska ett mål registreras för varje sådan fråga. Om överklagandet avser flera perioder ska alla perioder inom samma kalenderår hanteras i samma mål.

Mål om betalningssäkring

7 § Vid en ansökan om betalningssäkring som riktas mot flera personer ska ett mål registreras för varje motpart.

Mål om företrädaransvar

8 § Vid en ansökan om företrädaransvar som riktar sig mot flera personer ska ett mål registreras för varje motpart.

Fastighetstaxering

9 § Överklagande registreras så att ett mål registreras för varje taxeringsenhet och varje taxeringsår.

Skattetillägg, förseningsavgift, ersättning för kostnader m.m.

10 § Ett överklagande registreras som ett mål endast om talan förs särskilt utan samband med överklagande av beslut om taxering eller liknande.

Om det i ett mål om taxering eller liknande framställs ett yrkande om ersättning för kostnader enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska det registreras i det befintliga målet.

 Offentligt biträde och rättshjälp

11 § En begäran om förordnande av offentligt biträde och ett underställt beslut om omhändertagande eller ansökan om vård ska alltid registreras som ett mål.

Om begäran om offentligt biträde inte kan hänföras till en särskild målgrupp och måltyp ska den åsättas den målgrupp och den måltyp som finns för lagen (1996:1620) om offentligt biträde.

Uppkommer i mål fråga om rättshjälp registreras handlingar som rör rättshjälpen som aktbilagor i målet.

LVU- och LVM-mål

12 § Ansökan om offentligt biträde eller anmälan om behov av sådant biträde ska registreras som ett LVU- respektive LVM-mål. Om förvaltningsrätten har beslutat om förordnande av offentligt biträde och varken beslut om omedelbart omhändertagande underställs rätten eller ansökan om vård inkommer, avslutas målet i samband med att ersättning till det offentliga biträdet fastställs.

13 § En underställning av ett beslut om omedelbart omhändertagande ska registreras som ett nytt mål såvida inte offentligt biträde förordnats tidigare. Om offentligt biträde har förordnats tidigare i ett mål ska underställningen registreras i det målet.

Vid underställning beträffande flera barn i samma familj ska ett nytt mål registreras oavsett om flera underställningar kommer in samtidigt till förvaltningsrätten.

Om det underställda beslutet upphävs avslutas målet i samband därmed.

Om det underställda beslutet fastställs och det därefter inte sker någon ansökan om vård, avslutas målet när ansökningsfristen gått ut eller omhändertagandet av annat skäl upphört.

14 § Finns ett mål om omedelbart omhändertagande, ansökan om offentligt biträde eller anmälan om behov av sådant biträde registrerat, registreras en ansökan om vård i detta mål. I annat fall registreras ett nytt mål avseende ansökan.

Om det vid ansökan om vård avseende flera barn i samma familj inte finns något mål registrerat sedan tidigare, ska endast ett mål registreras oavsett om flera ansökningar kommer in samtidigt till förvaltningsrätten.

Laglighetsprövning enligt kommunallagen

15 § I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) är det avgörande vilket beslut (§) som överklagas. Även om flera personer genom olika överklaganden överklagar samma beslut registreras således endast ett mål. Detta gäller även om ett senare överklagande har kommit in för sent.

Ett överklagande som innebär en prövning såväl enligt kommunallagen som annan lag ska registreras som två mål.

Flera intressenter klagar på samma beslut

16 § Även beträffande andra målgrupper och måltyper än laglighetsprövning kan det förekomma mål där flera personer genom skilda skrivelser överklagar samma myndighetsbeslut. I dessa fall bör endast ett mål registreras.

Två särskilda domar eller beslut bör meddelas

17 § Har en inkommen handling medfört registrering av ett mål och finner rätten att två särskilda domar eller beslut ska meddelas ska ett nytt mål registreras.

Återförvisat mål m.m.

18 § Om ett mål har återförvisats eller överlämnats till förvaltningsrätten efter beslut av Högsta förvaltningsdomstolen eller kammarrätt ska det registreras som ett nytt mål.

Händelser

19 § Enligt 4 § förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol ska det under handläggningen av ett mål fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till domstolen, vilka åtgärder som domstolen utför i målet och vad som i övrigt förekommer i detta. Denna registrering ska ske i Vera.

Möten

20 § I Vera ska det registreras vilken typ av möte som har hållits i målet (föredragning, muntlig förhandling eller syn på stället).

Har muntlig förhandling förekommit ska mötestidens längd för förhandlingen registreras. Har syn förekommit i samband med den muntliga förhandlingen ska den sammanlagda mötestidens längd för förhandlingen och synen registreras.

Har endast syn på stället förekommit, dvs. utan muntlig förhandling, ska mötestidens längd för synen registreras.

21 § Om ett möte, till vilket parterna kallats, ställs in ska detta registreras i Vera.

Avgöranden

22 § Dom och slutligt beslut ska registreras som avgörande i Vera. Övriga beslut ska registreras som avgörande i Vera om de har överklagats.

23 § Ett dokument som avser en dom eller ett beslut ska sparas i Vera, om en skriftlig version av det ska tas in i en dom- eller beslutsbok enligt 16 § första eller andra stycket första meningen förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol.

Ett dokument som enligt första stycket ska sparas i Vera ska ha samma innehåll som det skriftliga avgörandet i dom- eller beslutsboken. Detta innebär att även rättelser ska sparas i Vera. En bilaga till en dom eller ett beslut behöver dock inte sparas i Vera. Därtill gäller att uppgifter för vilka det enligt 43 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnats att en sekretessbestämmelse ska vara fortsatt tillämplig, får ingå i avgörandet som sparas i Vera. Om en bilaga som innehåller sådana uppgifter sparas i Vera ska den vara sekretessmarkerad genom Vera.

Överklaganden

24 § Uppgift om att ett avgörande har överklagats ska registreras i Vera.

Enligt 4 § förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol ska det fortlöpande registreras vad som förekommer i samband med överklagande av ett avgörande. Denna registrering ska ske i Vera.

___________________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 maj 2014.

Vid registrering av avgöranden som inte har gjorts definitiva i Vera före den 12 maj 2014 ska den nya föreskriften i 23 § tillämpas.

___________________

DOMSTOLSVERKET

BARBRO THORBLAD

Agneta Kornstrand

(DV:s dnr 1901-2013)