DVFS 2014:7

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:5) för mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen om registrering av mål och ärenden i Vera

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2014:7

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 15 april 2014
Omtryck

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:5) för mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen om registrering av mål och ärenden i Vera

beslutade den 26 februari 2014.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 4 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol att föreskrifterna ska ha följande lydelse från och med den dag då denna föreskrift träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen vid registrering av mål och ärenden i verksamhetsregistret Vera.

Föreskrifterna gäller inte om annat föranleds av sekretessföreskrifter eller föreskrifter om automatiserad behandling av personuppgifter vid mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen. Föreskrifter om automatiserad behandling av personuppgifter i mark- och miljödomstolarnas och Mark- och miljööverdomstolens rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet finns i förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling.

Registrering av vissa grundläggande uppgifter

2 § I enlighet med 2 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska mål och ärenden ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till domstolen. De ska även ges prefix i enlighet med Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:4) om beteckningar på mål och ärenden i allmän domstol. Nummer ska ges genom registrering i Vera.

3 § Förutom mål- eller ärendenummer ska i Vera registreras

  1. datum då målet eller ärendet kom in till domstolen,
  2. målgrupp och måltyp,
  3. saken,
  4. underinstans, om sådan finns, jämte uppgifter om dess mål- eller ärendenummer, avgörandedatum och avgörandetyp,
  5. aktörer och deras roll, och
  6. krav på prövningstillstånd i förekommande fall.

Om målet eller ärendet avser mer än en måltyp ska den måltyp som bedöms som huvudsaklig registreras. Om ingen måltyp kan betecknas som huvudsaklig anges den måltyp som har det lägsta numret.

Utöver detta får även kompletterande måltyper registreras om det behövs för att beskriva målet eller ärendet.

Regler för när nytt mål eller ärende ska registreras

Huvudregel

4 § Kan en ansökan eller ett överklagande hänföras till flera målgrupper ska ett mål registreras per målgrupp.

I annat fall ska varje handling som innefattar en ansökan eller ett överklagande registreras som ett mål eller ärende.

Sammanläggning i samband med registrering

5 § Sker i samband med att mål eller ärenden ska registreras sammanläggning enligt 14 kap. 1–7 §§ rättegångsbalken eller 21 kap. 3 § miljöbalken ska endast ett mål eller ärende registreras.

Händelser

6 § Enligt 5 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska det under handläggningen av ett mål eller ärende fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till domstolen, vilka åtgärder som domstolen utför i målet eller ärendet och vad som i övrigt förekommer i detta. Denna registrering ska ske i Vera.

Möten

7 § I Vera ska det registreras vilken typ av möte som har hållits i målet eller ärendet och mötestidens längd.

Om ett möte, till vilket parterna kallats, ställs in ska detta registreras i Vera.

Regler för när ett mål eller ärende ska avslutas

8 § Ett mål eller ärende ska avslutas när dom ges eller det på annat sätt avgörs slutligt. Även om det i domen anges en tid inom vilken anspråk med anledning av oförutsedda skador får framställas ska målet anses avslutat om inte särskilda skäl föreligger.

Om domstolen med stöd av 22 kap. 27 § miljöbalken skjuter upp frågan om ersättning eller andra villkor till dess erfarenhet vunnits av verksamhetens inverkan bör målet inte avslutas.

Avgöranden

9 § Dom och slutligt beslut ska registreras som avgörande i Vera. Övriga beslut ska registreras som avgörande i Vera om de har överklagats.

Beslut som gäller fråga om prövningstillstånd ska oavsett utgång registreras som avgörande i Vera.

10 § Ett dokument som avser en dom eller ett beslut ska sparas i Vera, om en skriftlig version av det ska tas in i en dom- eller beslutsbok enligt 32 § första stycket förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. Dokument som avser sådana beslut som anges i 25 och 33 §§ nämnda förordning samt beslut att inte meddela prövningstillstånd behöver dock inte sparas i Vera.

Ett dokument som enligt första stycket ska sparas i Vera ska ha samma innehåll som det skriftliga avgörandet i dom- eller beslutsboken. Detta innebär att även rättelser ska sparas i Vera. En bilaga till en dom eller ett beslut behöver dock inte sparas i Vera. Därtill gäller att uppgifter för vilka det enligt 43 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnats att en sekretessbestämmelse ska vara fortsatt tillämplig, får ingå i avgörandet som sparas i Vera. Om en bilaga som innehåller sådana uppgifter sparas i Vera ska den vara sekretessmarkerad genom Vera.

Överklaganden

11 § Uppgift om att ett avgörande har överklagats ska registreras i Vera.

Enligt 5 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska det fortlöpande registreras vad som förekommer i samband med överklagande av ett meddelat avgörande. Denna registrering ska ske i Vera.

_____________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder ikraft den 12 maj 2014

Vid registrering av avgöranden som inte har gjorts definitiva i Vera före den 12 maj 2014 ska den nya föreskriften i 10 § tillämpas.

_____________

DOMSTOLSVERKET

BARBRO THORBLAD

Agneta Kornstrand

(DV:s dnr 1901-2013)