DVFS 2014:8

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) 1) för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2014:8

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 14 april 2014

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) 1)  för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål;

beslutade den 7 april 2014.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem och 39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister att Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål ska ha den lydelse som framgår av bilagan.

_________________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 maj 2014.

Vid rapportering av avgöranden som inte har gjorts definitiva i Vera före den 12 maj 2014 ska de nya föreskrifterna tillämpas.

DOMSTOLSVERKET

BARBRO THORBLAD

Agneta Kornstrand

Bilaga

1) Ändrad genom DVFS 1999:9, DVFS 1999:23, DVFS 2000:9, DVFS 2006:4, DVFS 2007:4 och DVFS 2012:4

(DV:s dnr 900-2014)