DVFS 2014:9

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7) 1) om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2014:9

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 14 april 2014

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7) 1) om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen;

beslutade den 7 april 2014

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem att Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7) om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen ska ha ändrad lydelse såvitt avser uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut på sätt som framgår av bilaga B.

_________________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 maj 2014.

Vid rapportering av avgöranden som inte har gjorts definitiva i Vera före den 12 maj 2014 ska de nya föreskrifterna tillämpas.

DOMSTOLSVERKET

BARBRO THORBLAD

Agneta Kornstrand

Bilaga

1) Ändrad genom DVFS 1999:24, DVFS 2000:10, DVFS 2001:2, DVFS 2006:3, DVFS 2007:5 och DVFS 2012:5

(DV:s dnr 900-2014)