DVFS 2015:1

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål (1)

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2015:1

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 3 februari 2015

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål (1)  ;

 beslutade den 14 januari 2015.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem, 2 § förordningen (1971:933) om rättsstatistiken, 4 och 21 §§ förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol, 39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 18 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister att bilagan till Domstolsverkets föreskrifter (2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål ska ha den lydelse som framgår av bilagan.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2015.

_________________

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Agneta Kornstrand

BILAGA

(1) Ändrad genom DVFS 2008:1, DVFS 2011:6, DVFS 2012:2, DVFS 2014:2 och DVFS 2014:19

(DV:s dnr 1237-2014)