DVFS 2015:2

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål (1)

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2015:2

Domstolsverkets författningssamling
Ansvarig utgivare: Anna Hjort Ööpik
Utkom från trycket den 11 maj 2015

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål (1)  ;

 beslutade den 24 mars 2015.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem, 2 § förordningen (1971:933) om rättsstatistiken, 4 och 21 §§ förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol, 39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 18 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister att bilagan till Domstolsverkets föreskrifter (2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål ska ha den lydelse som framgår av bilagan.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 maj 2015.

_________________

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Agneta Kornstrand

BILAGA

(1) Ändrad genom DVFS 2008:1, DVFS 2011:6, DVFS 2012:2, DVFS 2014:2, DVFS 2014:19 och DVFS 2015:1

(DV:s dnr 612-2015)