DVFS 2015:3

Domstolsverkets föreskrifter om uppgiftsskyldighet avseende näringsförbud

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2015:3

Domstolsverkets författningssamling
Ansvarig utgivare: Anna Hjort Ööpik
Utkom från trycket den 11 maj 2015

Domstolsverkets föreskrifter om uppgiftsskyldighet avseende näringsförbud

beslutade den 17 april 2015.

Med stöd av 4 § förordning (2014:936) om näringsförbud föreskriver Domstolsverket följande.

Domstolens uppgiftsskyldighet enligt 4 § förordning (2014:936) om näringsförbud ska fullgöras genom att en kopia av domen eller beslutet sänds till näringsförbudsregistret och till Kronofogdemyndigheten.

I de fall det inte rör sig om ett avgörande som gäller omedelbart ska det tydligt framgå att beslutet som avser näringsförbud har vunnit laga kraft.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 29 maj 2015. Genom föreskrifterna upphävs Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:21) om underrättelser angående näringsförbud m.m.

DOMSTOLSVERKET

 Martin Holmgren

 Anna Hjort Ööpik

(DV:s dnr 1344-2014)