DVFS 2015:4

Domstolsverkets föreskrifter om intern styrning och kontroll

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2015:4

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Anna Hjort Ööpik
Utkom från trycket den 3 juni 2015

Domstolsverkets föreskrifter om intern styrning och kontroll;

beslutade den 4 maj 2015

Domstolsverket fastställer med stöd av 10 § förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket följande föreskrifter om intern styrning och kontroll.

Allmänna bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller för myndigheter inom Sveriges Domstolar vid genomförande av intern styrning och kontroll.

Ansvarsfördelning

2 § Av 4 § förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket följer att Domstolsverkets generaldirektör ansvarar för att det inom Sveriges Domstolar finns en intern styrning och kontroll som fungerar på betryggande sätt.

3 § Enligt instruktionen för respektive myndighet är chefen skyldig att vid sin myndighet genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för.

Genomförande

4 § Myndighetens interna styrning och kontroll ska vara en löpande process och ska integreras i myndighetens verksamhet.

Riskanalys

5 § Myndigheten ska göra riskanalys en gång per år. Vid behov ska riskanalysen uppdateras under året för att säkerställa att den omfattar aktuella risker.

6 § I riskanalysen ska myndigheten identifiera och värdera risker för att därefter ta ställning till om riskerna ska accepteras eller hanteras.

7 § Myndigheten ska informera Domstolsverket om de risker som myndigheten inte kan hantera på egen hand.

Kontrollåtgärder

8 § Myndigheten ska besluta om åtgärder för de risker som ska hanteras. Åtgärderna ska dokumenteras i en plan för kontrollåtgärder. I planen ska ingå

  1. en beskrivning av risker,
  2. en riskvärdering,
  3. en beskrivning av åtgärder och
  4. uppgifter om vem som är ansvarig för respektive åtgärd och när åtgärden ska vara genomförd.

Uppföljning

9 § Myndigheten ska löpande följa upp beslutade kontrollåtgärder och dess effekter samt att processen för intern styrning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

Bedömning

10 § Myndighetschefen ska en gång per år göra en helhetsbedömning av myndighetens interna styrning och kontroll. Som underlag för bedömningen ska myndighetschefen göra en självutvärdering av den interna styrningen och kontrollen.

11 § Myndighetschefen ska i anslutning till bedömningen göra ett skriftligt uttalande till Domstolsverket om myndighetens interna styrning och kontroll har genomförts på ett betryggande sätt eller om det finns brister. Om det finns brister ska dessa redovisas tillsammans med de åtgärder som vidtas.

Dokumentation

12 § Riskanalysen, planen för kontrollåtgärder, uppföljning samt myndighetschefens självutvärdering ska dokumenteras skriftligen.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2015.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Karin Nacke

(DV:s dnr 2123-2014)