DVFS 2016:10

Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2016:10

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Petter Franke
Utkom från trycket den 12 december 2016

Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg;

beslutade den 18 november 2016

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m. följande.

1 § Offentlig försvarare som har deltagit i en häktningsförhandling som ägt rum under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton erhåller ersättning för arbete som utförts på sådan dag med 2 685 kr för varje arbetad timme.

Tidsspillan dessa dagar ersätts enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2016:14) angående beräkning av ersättning för tidsspillan med 1 230 kr per timme.

Ersättningsbeloppen är angivna exklusive mervärdesskatt.

2 § Kostnader för resa, logi och uppehälle ersätts högst med de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.

3 § Saknar den offentliga försvararen F-skattsedel ska ersättningen multipliceras med kvoten av 1 021/1 342.

_________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2015:7) om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg ska upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om ersättning till offentlig försvarare som framställs före den 1 januari 2017.

3. Har häktningsförhandling hållits före den 1 januari 2017 men meddelas dom eller slutligt beslut i målet efter detta datum äger äldre föreskrifter fortfarande tillämpning.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Petter Franke

(DV:s dnr 1385-2016)