DVFS 2016:13

Domstolsverkets föreskrifter om konkursförvaltartaxa

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2016:13

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Petter Franke
Utkom från trycket den 12 december 2016

Domstolsverkets föreskrifter om konkursförvaltartaxa;

beslutade den 18 november 2016

Domstolsverket föreskriver med stöd av 14 kap. 4 § konkurslagen (1987:672) och 44 § konkursförordningen (1987:916) följande.

Tillämpningsområde

1 § Konkursförvaltartaxan gäller i konkurser som avskrivs enligt 10 kap. 1 § konkurslagen.

Taxebelopp

2 § Ersättning för arbete utgår med 10 800 kr.

Avvikelse från taxan

3 § Taxan får överskridas om ett konkursärende krävt avsevärt mer arbete än normalt. Överskridande får ske endast när rätten finner att skälig ersättning överstiger taxan med minst hälften. Gränsen för överskridande blir alltså 16 200 kr.

4 § Taxan får underskridas endast om förvaltaren varit vårdslös, försumlig eller visat oskicklighet vid utförande av uppdraget.

Taxans omfattning

5 § Taxan omfattar allt förvaltarens arbete i konkursen. I taxan ingår ersättning för tidsspillan i en timme och allmänna kontorskostnader.

Tidsspillan

6 § Tidsspillan avser i allmänhet sådan tid då produktivt arbete med något uppdrag inte utförs, trots att förvaltarens arbetstid tas i anspråk. Restid och väntetid utgör den vanligaste formen av tidsspillan. Det måste från fall till fall avgöras vad som kan anses utgöra tidsspillan vid utförande av ett visst uppdrag.

7 § Tidsspillan ersätts till den del sammanlagd tidsspillan överstiger en timme. I denna timme ska i första hand inräknas ersättningsgill tidsspillan före kl. 08.00 och efter kl. 18.00.

8 § I de fall taxan överskrids med stöd av 3 § ersätts all tidsspillan.

9 § Ersättning för tidsspillan kan utgå endast för tid mellan kl. 07.00 och kl. 22.00. Övernattar förvaltaren på annan ort än den där han har sitt tjänsteställe utgår ersättning för tidsspillan mellan kl. 18.00 och kl. 22.00 endast om tidsspillan avser restid.

10 § Normal måltidspaus utgör inte tidsspillan.

11 § Ersättning utgår med 1 230 kr per timme under vardagar mellan kl. 08.00 och kl. 18.00 och med 805 kr per timme för annan tid.

Mervärdesskatt m.m.

12 § Beloppen i taxan är angivna exklusive mervärdesskatt. Saknar konkursförvaltaren F-skattsedel ska ersättningsbeloppet multipliceras med kvoten av 1 021/1 342.

_________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2015:10) om konkursförvaltartaxa ska upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om arvode till konkursförvaltare som framställs före den 1 januari 2017.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Petter Franke

(DV:s dnr 1385-2016)