DVFS 2016:2

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) [1] för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2016:2

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Anna Hjort Ööpik
Utkom från trycket den 18 januari 2016

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) [1] för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

beslutade den 23 november 2015.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem och 39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister

dels att rubriken till föreskrifterna ska lyda Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt om uppgift till Polismyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål,

dels att föreskrifterna ska ha den lydelse som framgår av bilagan.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2016.

DOMSTOLSVERKET

_________________

Martin Holmgren

Anna Hjort Ööpik

BILAGA

[1] Ändrad genom DVFS 1999:9, DVFS 1999:23, DVFS 2000:9, DVFS 2006:4, DVFS 2007:4, DVFS 2012:4 och DVFS 2014:8.

(DV:s dnr 1359-2015)