DVFS 2016:3

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:8) för hovrätt att tillhandahålla åklagarmyndigheten uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2016:3

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Anna Hjort Ööpik
Utkom från trycket den 18 januari 2016

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:8) för hovrätt att tillhandahålla åklagarmyndigheten uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft

beslutade den 23 november 2015.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 18 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister att Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:8) för hovrätt att tillhandahålla åklagarmyndigheten uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft ska ha den lydelse som framgår nedan.

1 § [1] En hovrätt ska för gallring i misstankeregistret tillhandahålla de åklagarkammare som framgår av stämningsansökningarna eller, om ärendet överflyttats till annan åklagarkammare, av annan ingiven handling, uppgift om att en dom eller ett slutligt beslut som anges i 2 § vunnit laga kraft mot en tilltalad (motsvarande) i fråga om brott, påföljd, utvisning, värdeförverkande, vite, straffskatt, allmän avgift eller annan särskild rättsverkan som innebär betalningsskyldighet. (DVFS 2016:3)

2 § [2] En hovrätt ska tillhandahålla åklagarkammaren uppgift om laga kraft beträffande domar och beslut i följande fall:

  1. dom i brottmål
  2. beslut om avvisning eller avskrivning av åtal
  3. slutligt beslut i mål om förvandling av böter
  4. beslut om avvisning eller avskrivning av talan mot dom eller slutligt beslut som anges ovan under 1-3
  5. beslut att inte meddela prövningstillstånd beträffande dom eller slutligt beslut som anges ovan under 1-2
  6. eller undanröjande utan återförvisning av dom eller beslut som anges ovan under 1-3 på grund av rättegångsfel.
    (DVFS 2016:3)

3 § [3] Skyldigheten att lämna uppgift om dom eller beslut som vunnit laga kraft fullgörs genom att blanketten för laga kraft som tillhandahålls av Polismyndigheten, som skickas till hovrätten från Polismyndigheten, kopieras och kompletteras med rubriken gallring samt uppgift om åklagarkammarens diarienummer. Samtliga i målet förekommande diarienummer ska anges på kopian av blanketten. Diarienumret återfinns i stämningsansökan, eller, om ärendet flyttats över till annan åklagarkammare, i annan ingiven handling.

Har genom domen endast viss del av åtalet mot en tilltalad avgjorts ska även Polismyndighetens diarienummer (K‑nummer eller T-nummer) avseende den tilltalade, anges. K-respektive T-numret/numren återfinns i stämningsansökan eller i förundersökningsprotokollet.

Den kopierade och därefter ifyllda blanketten skickas till de åklagarkammare som framgår av stämningsansökningarna eller, om ärendet överflyttats till annan åklagarkammare, till denna åklagarkammare.

Får hovrättens beslut inte överklagas utfärdar Polismyndigheten inte någon blankett för laga kraft. I dessa fall kopieras första sidan av beslutet och förses med uppgifter som anges i första stycket. (DVFS 2016:3)

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2016.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Anna Hjort Ööpik

[1] Senaste lydelse: DVFS 2006:8

[2] Senaste lydelse: DVFS 2006:8

[3] Senaste lydelse: DVFS 2006:8

(DV:s dnr 1359-2015)