DVFS 2016:4

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7) [1] om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2016:4

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Anna Hjort Ööpik
Utkom från trycket den 18 januari 2016

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7) [1] om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen

beslutade den 23 november 2015.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem och 39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

dels att rubriken till föreskrifterna ska lyda Domstolsverkets föreskrifter om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Polismyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen,

dels att föreskrifterna ska ha ändrad lydelse såvitt avser uppgift till Polismyndigheten om dom och slutligt beslut på sätt som framgår av bilaga B.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2016.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Anna Hjort Ööpik

BILAGA

[1] Ändrad genom DVFS 1999:24, DVFS 2000:10, DVFS 2001:2, DVFS 2006:3, DVFS 2007:5, DVFS 2012:5 och DVFS 2014:9.

(DV:s dnr 1359-2015)