DVFS 2016:5

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1999:26) för Högsta domstolen att tillhandahålla Rikspolisstyrelsen uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2016:5

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Anna Hjort Ööpik
Utkom från trycket den 18 januari 2016

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1999:26) för Högsta domstolen att tillhandahålla Rikspolisstyrelsen uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft

beslutade den 23 november 2015.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 18 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister

dels att rubriken till föreskrifterna ska lyda Domstolsverkets föreskrifter för Högsta domstolen att tillhandahålla Polismyndigheten uppgifter om dom eller beslut som vunnit laga kraft,

dels att föreskrifterna ska ha den lydelse som framgår nedan.

1 § [1] Högsta domstolen ska för gallring i misstankeregistret tillhandahålla Polismyndigheten uppgift att en dom eller ett slutligt beslut som anges i 2 § meddelats mot en tilltalad (motsvarande) i fråga om brott, påföljd, utvisning, värdeförverkande, vite, straffskatt, allmän avgift eller annan särskild rättsverkan som innebär betalningsskyldighet. (DVFS 2016:5)

2 § [2] Högsta domstolen ska tillhandahålla Polismyndigheten uppgift om meddelade domar och beslut i följande fall

  1. Dom i brottmå
  2. lBeslut om avvisning eller avskrivning av åtal
  3. Slutligt beslut i mål om förvandling av böter
  4. Beslut om avvisning eller avskrivning av talan mot dom eller slutligt beslut som anges ovan under 1-3
  5. Beslut att inte meddela prövningstillstånd beträffande dom eller slutligt beslut som anges ovan under 1-3
  6. Undanröjande utan återförvisning av dom eller beslut som anges ovan under 1-3 på grund av rättegångsfel.
    (DVFS 2016:5)

3 § [3] Skyldigheten att lämna uppgift om en dom eller ett beslut fullgörs genom att kopia av den ifyllda första sidan av RI-uppgift om dom respektive RI-uppgift om slutligt beslut kopieras och kompletteras med rubriken gallring samt uppgift om åklagarens diarienummer. Samtliga i målet förekommande diarienummer ska anges på kopian av blanketten. Diarienumret återfinns i stämningsansökan.

Har genom domen endast viss del av åtalet mot en tilltalad avgjorts ska även Polismyndighetens diarienummer (K-nummer eller T-nummer) avseende den tilltalade, anges. K-respektive T-numret/numren återfinns i stämningsansökan eller i förundersökningsprotokollet.

Den kopierade och därefter ifyllda blanketten skickas till Polismyndigheten, 981 28 KIRUNA. (DVFS 2016:5)

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2016.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Anna Hjort Ööpik

[1] Senaste lydelse: DVFS 1999:26

[2] Senaste lydelse: DVFS 1999:26

[3] Senaste lydelse: DVFS 1999:26

(DV:s dnr 1359-2015)