DVFS 2016:7

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2016:7

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Amanda Rörby
Utkom från trycket den 15 juni 2016

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]

beslutade den 23 maj 2016.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem, 2 § förordningen (1971:933) om rättsstatistiken, 4 och 21 §§ förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol, 39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 18 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister att bilagan till Domstolsverkets föreskrifter (2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål ska ha den lydelse som framgår av bilagan.

_________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2016.

2. När tingsrätten bestämmer påföljd och tillämpar bestämmelserna i 34 kap brottsbalken i sin lydelse före den 1 juli 2016, gäller tillämpliga delar i bilagan till äldre föreskrifter.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Amanda Rörby

BILAGA

[1] Ändrad genom DVFS 2008:1, 2011:6, 2012:2, 2014:2, 2014:19, 2015:1, 2015:2 och 2016:1.