DVFS 2016:8

Domstolsverkets föreskrifter om beteckning på mål och ärenden i allmän domstol

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2016:8

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Petter Franke
Utkom från trycket den 1 augusti 2016

Domstolsverkets föreskrifter om beteckning på mål och ärenden i allmän domstol

beslutade den 13 juni 2016.

Domstolsverket meddelar med stöd av 4 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol följande föreskrifter.

Mål och ärenden i en allmän domstol ska ha beteckningar bestående av bokstav eller bokstäver enligt nedanstående förteckning, löpande nummer och efter bindestreck, de två sista siffrorna i årtalet.

Exempel: B 123-98

Tingsrätterna

Brottmål och ärenden som ska handläggas enligt brottmålsreglerna

B

Tvistemål och ärenden som ska handläggas enligt tvistemålsreglerna

T

Tvistemål som kan antas bli prövade av en lagfaren
domare enligt 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken

FT

Ärenden enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden

Ä

Konkursärenden

K

Fastighetsmål

F

Fastighetsmål som kan antas bli prövade av en lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken

FFT

Ärenden vid fastighetsdomstol

Mål och ärenden vid mark- och miljödomstol

M

Mål enligt plan- och bygglagen (2010:900)

P

Tvistemål vid Patent- och marknadsdomstolen som ska handläggas enligt tvistemålsreglerna

PMT

Tvistemål vid Patent- och marknadsdomstolen som kan
antas bli prövade av en lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken

PMFT

Ärenden vid Patent- och marknadsdomstolen

PMÄ

Hovrätterna

Brottmål

B

Tvistemål

T

Tvistemål som vid tingsrätten handlagts av en lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken

FT

Mål och ärenden vid Mark- och miljööverdomstolen

M

Fastighetsmål

F

Mål enligt plan- och bygglagen (2010:900)

P

Övriga mål och ärenden

- i allmänhet

Ö

- som handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden

ÖÄ

- som överklagas till Svea hovrätt från hyresnämnd

ÖH

Tvistemål vid Patent- och marknadsöverdomstolen

PMT

Tvistemål vid Patent- och marknadsöverdomstolen som vid Patent- och marknadsdomstolen handlagts av en lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken

PMFT

Övriga mål vid Patent- och marknadsöverdomstolen

PMÖ

Ärenden vid Patent- och marknadsöverdomstolen

PMÖÄ

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2016, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:4) om beteckning på mål och ärenden i allmän domstol ska upphöra att gälla.

_________________

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Petter Franke

(DV:s dnr 1252-2015)