DVFS 2017:10

Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2017:10) om personuppgiftsbehandling i Vera.

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2017:10

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 7 juli 2017

Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2017:10) om personuppgiftsbehandling i Vera.

beslutade den 28 juni 2017.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 14 § domstolsdataförordningen (2015:729) följande.

1 § En eller flera tjänstemän kan ges möjlighet att arbeta i verksamhetsstödet Vera utanför Domnät (Vera via fjärråtkomst).

2 § Verksamhetsnyttan ska vara avgörande när

  • den personuppgiftsansvarige beslutar om vilken eller vilka tjänstemän som ska ges tillgång till Vera via fjärråtkomst,
  • den personuppgiftsansvarige beslutar om omfattningen på det antal mål eller ärenden tjänstemannen ska ha möjlighet att få åtkomst till, samt
  • när tjänstemannen gör mål tillgängliga för arbete via fjärråtkomst.

Med verksamhetsnytta avses även en tjänstemans behov av att arbeta utanför domstolslokalerna.

3 § När den personuppgiftsansvarige fattar beslut enligt 2 § första stycket ska tjänstemannens utbildning och erfarenhet samt dennes lämplighet i övrigt beaktas.

4 § Loggar som endast har som ändamål att säkerställa att personuppgiftsbehandlingen är författningsenlig, får inte användas för annat ändamål.

__________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2017.

____________________

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Charlotte Driving

(DV:s dnr 965-2017)