DVFS 2017:11

Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2017:11

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 8 december 2017

Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt;

beslutade den 16 november 2017

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m. följande.

Tillämpningsområde

1 § Taxan gäller vid bestämmande av ersättning till offentlig försvarare i brottmål i tingsrätt och hovrätt med en tilltalad och en offentlig försvarare när huvudförhandlingar har förekommit om den sammanlagda förhandlingstiden i berörd instans inte överstiger 3 timmar och 45 minuter.

I hovrätten är taxan endast tillämplig om den offentliga försvararen biträtt den tilltalade i tingsrätten.

Förhandlingstid

2 § Med sammanlagd förhandlingstid avses den tid som använts till förhandlingar i berörd instans förutom tid för sådana häktningsförhandlingar som ersätts enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2017:12) om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg.

3 § Som förhandlingstid räknas tiden från det att målet påropas till dess förhandlingen avslutas.

Kortare uppehåll än 15 minuter i förhandlingen räknas in i förhandlingstiden.

Längre uppehåll i förhandlingen räknas in i förhand-lingstiden om den offentliga försvararen under denna tid utfört arbete i målet.

Arvode

4 § Arvodet bestäms enligt bilagan till dessa föreskrifter utifrån den sammanlagda förhandlingstiden med tillämpning av arvodesnivå 1 om inte annat framgår av andra till fjärde stycket.

Ingår andra förhandlingar än huvudförhandlingar såsom häktningsförhandlingar eller förhandlingar rörande kvarstad, beslag eller reseförbud i den sammanlagda förhandlingstiden tillämpas arvodesnivå 2.

Har rätten förordnat om rättspsykiatrisk undersökning tillämpas arvodesnivå 3.

Föreligger det förutsättningar enligt både andra och tredje stycket tillämpas arvodesnivå 4.

5 § Arvodet omfattar ersättning för allt arbete i målet samt normala kostnader för telefon, fotokopiering m.m.

Arvodet omfattar ersättning för en timmes tidsspillan. I denna timme ska i första hand räknas in tidsspillan före kl. 08.00 och efter kl. 18.00. Bestämmelser om beräkning av ersättning för tidsspillan därutöver finns i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2017:16) angående beräkning av ersättning för tidsspillan.

Avvikelse från brottmålstaxan

6 § Taxan får överskridas om målet krävt avsevärt mer arbete än normalt och skälig ersättning i målet överstiger den gräns för överskridande av taxan som anges i bilagan.

Taxan får även överskridas om arbete varit påkallat och utförts under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Har onormalt stora kostnader för telefon, fotokopiering m.m. uppkommit i målet för den offentliga försvararen kan särskild ersättning för utlägg utgå.

7 § Taxan får frångås om den offentliga försvararen varit vårds-lös, försumlig eller visat oskicklighet vid utförandet av uppdraget.

8 § Om taxan frångås med stöd av 6 § första eller andra stycket eller 7 § bestäms all ersättning för tidsspillan enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2017:16) angående beräkning av ersättning för tidsspillan.

Övrigt

9 § Kostnader för resa, logi och uppehälle ersätts högst med de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.

10 § Beloppen i bilagan till föreskrifterna anges exklusive mervärdesskatt.

Saknar den offentliga försvararen F-skattsedel ska ersättningsbeloppet multipliceras med kvoten av 1 034/1 359.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2016:9) om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt ska upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om ersättning till offentlig försvarare som framställs före den 1 januari 2018.

3. Har huvudförhandling hållits före den 1 januari 2018 men meddelas dom eller slutligt beslut i målet efter detta datum äger äldre föreskrifter fortfarande tillämpning.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Charlotte Driving

BILAGA (Ersättningsbelopp och gräns för överskridande av taxan

(DV:s dnr 1268-2017)