DVFS 2017:13

Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2017:13

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 8 december 2017

Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt;

beslutade den 16 november 2017

Domstolsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1997:408) om målsägandebiträde följande.

Tillämpningsområde

1 § Taxan gäller vid bestämmande av ersättning till målsägandebiträde i brottmål i tingsrätt och hovrätt med en tilltalad och ett målsägandebiträde, som biträder en målsägande, om den sammanlagda tid som målsägandebiträdet närvarat vid huvudförhandlingar i berörd instans inte över-stiger 3 timmar och 45 minuter.

I hovrätten är taxan tillämplig endast om målsägande-biträdet biträtt målsäganden i tingsrätten.

Taxan gäller inte om målsägandebiträde i berörd instans närvarat vid andra förhandlingar i målet än huvudförhandlingar.

Arvode

2 § Arvodet bestäms enligt bilagan till dessa föreskrifter med utgångspunkt i den sammanlagda tid som målsägande-biträdet närvarat vid huvudförhandlingar i berörd instans.

3 § Som förhandlingstid räknas tiden från det målet påropas till dess förhandlingen avslutas.

Kortare uppehåll än 15 minuter i förhandlingen räknas in i förhandlingstiden.

Längre uppehåll i förhandlingen räknas in i förhandlings-tiden om målsägandebiträdet under denna tid utfört arbete i målet.

4 § Arvodet omfattar ersättning för allt arbete i målet samt normala kostnader för telefon, fotokopiering m.m.

Arvodet omfattar ersättning för en timmes tidsspillan. I denna timme ska i första hand räknas in tidsspillan före kl. 08.00 och efter kl. 18.00. Bestämmelser om beräkning av ersättning för tidsspillan därutöver finns i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2017:16) angående beräkning av ersättning för tidsspillan.

Avvikelse från brottmålstaxan

5 § Taxan får överskridas om målet krävt avsevärt mer arbete än normalt och skälig ersättning i målet överstiger den gräns för överskridande av taxan som anges i bilagan.

Taxan får även överskridas om arbete varit påkallat och utförts under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Har onormalt stora kostnader för telefon, fotokopiering m.m. uppkommit i målet för målsägandebiträdet kan särskild ersättning för utlägg utgå.

6 § Taxan får frångås om målsägandebiträdet har varit vårdslöst, försumligt eller visat oskicklighet vid utförande av uppdraget.

7 § Om taxan frångås med stöd av 5 § första eller andra stycket eller 6 § bestäms all ersättning för tidsspillan enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2017:16) angående beräkning av ersättning för tidsspillan.

Övrigt

8 § Kostnader för resa, logi och uppehälle ersätts högst med de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.

9 § Beloppen i bilagan till föreskrifterna anges exklusive mervärdesskatt.

Saknar målsägandebiträdet F-skattsedel ska ersättnings-beloppet multipliceras med kvoten av 1 034/1 359.

_________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2016:11) om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt ska upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om ersättning till målsägandebiträde som framställs före den 1 januari 2018.

3. Har huvudförhandling hållits före den 1 januari 2018 men meddelas dom eller slutligt beslut i målet efter detta datum äger äldre föreskrifter fortfarande tillämpning.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Charlotte Driving

BILAGA Ersättningsbelopp och gräns för överskridande av taxan

(DV:s dnr 1268-2017)