DVFS 2017:14

Domstolsverkets föreskrifter om advokatberedskap

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2017:14

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 8 december 2017

Domstolsverkets föreskrifter om advokatberedskap;

beslutade den 16 november 2017

Domstolsverket föreskriver med stöd av regeringens bemyndigande den 14 april 1988 följande om ersättning till advokat eller annan jurist som deltar i tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor.

Garantiersättning

1 § En tingsrätt får tillerkänna en advokat eller annan jurist som efter överenskommelse med tingsrätten har åtagit sig att vid behov delta i häktningsförhandling under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton (advokatberedskap) ersättning med 2 200 kr exklusive mervärdesskatt för varje dag som beredskapen upprätthålls (garantiersättning).

Saknar advokaten eller juristen F-skattsedel ska ersättningsbeloppet multipliceras med kvoten av 1 034/1 359.

2 § Garantiersättning utgår inte för dag när advokaten eller juristen är berättigad till ersättning för arbete i anledning av att en helgförhandling ägt rum (jfr DVFS 2017:12).

Advokatberedskapens omfattning

3 § Advokatberedskapen får omfatta två advokater eller andra jurister i var och ett av följande beredskapsområden

  1. Stockholms innerstad och Stockholms Östra
  2. Stockholms Södra
  3. Stockholms Norra och Gotland
  4. Malmö och
  5. Göteborg.

I beredskapsområdet Stockholms Norra och Gotland får vid behov ytterligare en advokat eller jurist ha beredskap för Gotland.

I var och ett av de övriga beredskapsområdena får beredskapen omfatta en advokat eller annan jurist.

Begäran om ersättning

4 § En advokat eller annan jurist som begär garantiersättning ska snarast efter beredskapens slut ge in räkning till beredskapsdomstolen.

_________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2016:12) om advokatberedskap ska upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i de fall där advokatberedskapen fullgjorts före den 1 januari 2018.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Charlotte Driving

(DV:s dnr 1268-2017)