DVFS 2017:15

Domstolsverkets föreskrifter om konkursförvaltartaxa

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2017:15

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 8 december 2017

Domstolsverkets föreskrifter om konkursförvaltartaxa;

beslutade den 16 november 2017

Domstolsverket föreskriver med stöd av 14 kap. 4 § konkurslagen (1987:672) och 44 § konkursförordningen (1987:916) följande.

Tillämpningsområde

1 § Konkursförvaltartaxan gäller i konkurser som avskrivs enligt 10 kap. 1 § konkurslagen.

Taxebelopp

2 § Ersättning för arbete utgår med 10 900 kr.

Avvikelse från taxan

3 § Taxan får överskridas om ett konkursärende krävt avsevärt mer arbete än normalt. Överskridande får ske endast när rätten finner att skälig ersättning överstiger taxan med minst hälften. Gränsen för överskridande blir alltså 16 350 kr.

4 § Taxan får underskridas endast om förvaltaren varit vårdslös, försumlig eller visat oskicklighet vid utförande av uppdraget.

Taxans omfattning

5 § Taxan omfattar allt förvaltarens arbete i konkursen. I taxan ingår ersättning för tidsspillan i en timme och allmänna kontorskostnader.

Tidsspillan

6 § Tidsspillan avser i allmänhet sådan tid då produktivt arbete med något uppdrag inte utförs, trots att förvaltarens arbetstid tas i anspråk. Restid och väntetid utgör den vanligaste formen av tidsspillan. Det måste från fall till fall avgöras vad som kan anses utgöra tidsspillan vid utförande av ett visst uppdrag.

7 § Tidsspillan ersätts till den del sammanlagd tidsspillan överstiger en timme. I denna timme ska i första hand inräknas ersättningsgill tidsspillan före kl. 08.00 och efter kl. 18.00.

8 § I de fall taxan överskrids med stöd av 3 § ersätts all tidsspillan.

9 § Ersättning för tidsspillan kan utgå endast för tid mellan kl. 07.00 och kl. 22.00. Övernattar förvaltaren på annan ort än den där han har sitt tjänsteställe utgår ersättning för tidsspillan mellan kl. 18.00 och kl. 22.00 endast om tidsspillan avser restid.

10 § Normal måltidspaus utgör inte tidsspillan.

11 § Ersättning utgår med 1 245 kr per timme under vardagar mellan kl. 08.00 och kl. 18.00 och med 815 kr per timme för annan tid.

Mervärdesskatt m.m.

12 § Beloppen i taxan är angivna exklusive mervärdesskatt. Saknar konkursförvaltaren F-skattsedel ska ersättnings-beloppet multipliceras med kvoten av 1 034/1 359.

_________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2016:13) om konkursförvaltartaxa ska upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om arvode till konkursförvaltare som framställs före den 1 januari 2018.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Charlotte Driving

(DV:s dnr 1268-2017)