DVFS 2017:2

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:5) om redovisning av konkurskostnader och betalning av konkursavgifter m.m.

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2017:2

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Amanda Rörby
Utkom från trycket den 27 februari 2017

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:5) om redovisning av konkurskostnader och betalning av konkursavgifter m.m.

beslutade den 13 februari 2017.

Domstolsverket föreskriver följande med stöd av 10 § första stycket verkets instruktion (2007:1073) samt med stöd av de bestämmelser som anges i respektive paragraf nedan att 1 och 6 §§ i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:5) om redovisning av konkurskostnader och betalning av konkursavgifter m.m.; ska ha den lydelse som framgår nedan.

Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:5) om redovisning av konkurskostnader och betalning av konkursavgifter m.m. kommer därför ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

Allmänna bestämmelser om betalning

1 §[1] Betalning enligt dessa föreskrifter ska ske till av Domstolsverket anvisat konto. Vid betalning anges den tingsrätt som handlägger konkursen, konkursärendets nummer samt gäldenärens namn och organisations- eller personnummer. (DVFS 2017:2)

Betalning av konkurskostnader m.m.

2 § Domstolsverket föreskriver med stöd av 42 § konkursförordningen (1987:916) följande angående sättet för betalning av de konkurskostnader som enligt 14 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) ska betalas av staten.

Tingsrätten beslutar om förvaltarens arvode och kostnadsersättning samt om förskott på förvaltararvode.

Efter tingsrättens beslut ansöker konkursförvaltaren om ersättning av staten för konkurskostnader på blankett DV 517 Ansökan om ersättning från staten för konkurskostnader som inte har kunnat tas ur boet. Ansökan ges in till den tingsrätt som handlägger konkursen.

Fastställande av kallelseavgift

3 § Domstolsverket fastställer med stöd av 14 kap 17 § andra stycket konkurslagen (1987:672) och 43 § konkursförordningen (1987:916) att ersättningen till staten för de konkurskostnader som avses i 14 kap 1 § första stycket 6 konkurslagen, kostnad för de skriftliga kallelser och underrättelser till borgenärerna som utfärdas i konkursen (kallelseavgiften), ska vara 325 kr.

Redovisning av avgifter i utdelningskonkurs

4 § Domstolsverket föreskriver med stöd av 6 § förordningen (1979:972) om tillsynsavgift, 43 § konkursförordningen (1987:916) och 10 § förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna följande.

I konkurs som avslutas genom utdelning ska konkursförvaltaren betala in tillsynsavgift, kallelseavgift och kungörandeavgift.

Redovisning av avgifter i konkurs som avslutas på något av de sätt som anges i 14 kap. 10 § konkurslagen

5 § Domstolsverket föreskriver med stöd av 43 § konkursförordningen (1987:916) och 10 § förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna följande.

I konkurs som avslutats på något av de sätt som anges i 14 kap. 10 § konkurslagen (1987:672) ska förvaltaren, om inte ansökan om ersättning för konkurskostnader gjorts hos tingsrätten i enlighet med 2 § 3 st, i omedelbar anslutning till inbetalning enligt nedan avge redovisning till Domstolsverket på blankett DV 518 (Redovisning).

I de fall där boets tillgångar räcker till att betala samtliga konkurskostnader ska förvaltaren betala in kungörande- och kallelseavgiften.

Täcker boets tillgångar förvaltarens arvode och annan ersättning till förvaltaren men inte kungörande- och kallelseavgifterna fullt ut, ska förvaltaren betala in den del av boets tillgångar som återstår sedan han tillgodogjort sig arvode och annan ersättning.

Betalning av avgift enligt 9 kap. 20 § konkurslagen (1987:672)

6 §2 Borgenär ska betala avgiften (efterbevakningsavgift) i förskott. (DVFS 2017:2)

____________________

Dessa föreskrifter3 träder i kraft den 15 maj 2010, då tidigare utfärdade föreskrifter (DVFS 2005:3) ska upphöra att gälla.

____________________

Dessa föreskrifter4 träder i kraft den 20 mars 2017.

____________________

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Peter Yngve

[1] Senaste lydelse: DVFS 2010:5

2 Senaste lydelse: DVFS 2010:5

3 DVFS 2010:5

4 DVFS 2017:2

(DV:s dnr 421-2017)