DVFS 2017:3

Domstolsverkets föreskrifter om betalning av avgift enligt 3 kap. 11 § första stycket 5 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2017:3

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Amanda Rörby
Utkom från trycket den 27 februari 2017

Domstolsverkets föreskrifter om betalning av avgift enligt 3 kap. 11 § första stycket 5 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion;

beslutade den 13 februari 2017.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § verkets instruktion (1988:317) och 10 § förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna följande om betalning av avgift enligt 3 kap. 11 § första stycket 5 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Gäldenären ska betala avgiften (kungörandeavgift) i förskott till det konto som Domstolsverket anvisat. Vid inbetalningen anges den tingsrätt som handlägger ärendet, ärendets nummer samt gäldenärens namn och organisationsnummer. När inbetalning har erlagts underrättar Domstolsverket respektive tingsrätt.

Om avgiften betalas kontant anses den erlagd då tingsrätten tagit emot betalningen.

_____________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 mars 2017, då Domstolsverkets föreskrifter DVFS 2005:4 upphör att gälla.

_____________

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Peter Yngve

(DV:s dnr 422-2017)