DVFS 2017:4

Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid Pensionsmyndigheten

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2017:4

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Amanda Rörby
Utkom från trycket den 9 mars 2017

Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid Pensionsmyndigheten

beslutade den 23 januari 2017.

Notarienämnden föreskriver med stöd av 11 § förordningen (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden och efter samråd med Pensionsmyndigheten följande.

1 §
Dessa föreskrifter gäller för notarier enligt notarieförordningen (1990:469), som är anställda vid Pensionsmyndigheten.

2 §
Notarietjänstgöringen syftar till att bereda notarien en allsidig utbildning och ska vara förlagd till Juridikavdelningen. Tjänstgöringen ska också tillgodose ett arbetskraftsbehov vid myndigheten. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på juridiskt arbete. Myndigheten ska upprätta en plan över notariernas tjänstgöring.

3 §
Notarien ska ges sådana arbetsuppgifter som tillgodoser syftet med tjänstgöringen.

Notarien ska
- bereda ärenden,
- göra rättsutredningar,
- föredra ärenden,
- upprätta förslag till beslut,
- upprätta förslag till yttrande till domstol.

4 §
Varje notarie ska ha en handledare. Handledaren ska vara jurist. Handledaren ska utgöra ett stöd i arbetet och främja notariens utveckling.

5 §
Notarien ska fortlöpande få vägledning och instruktioner samt kontinuerligt få återkoppling på arbetet.

6 §
Notariens tjänstgöring vid myndigheten ska inledas med en introduktion.

7 §
Notarien ska få kännedom om handläggningen av myndighetens administrativa ärenden.

Notarien ska beredas tillfälle att delta i utbildning och studiebesök som är till nytta för tjänstgöringen.

8 §
Myndigheten ska utse en person som fortlöpande underrättar notarien om hur arbetsinsatserna bedöms.

Ett avslutningssamtal ska hållas med notarien.

9 §
I samband med att anställningen som notarie avslutas ska notarien beredas tillfälle att utvärdera tjänstgöringen.

---------------------------------------------

Dessa föreskrifter träder i kraft den 29 mars 2017.

Ylva Norling Jönsson

Elisabet Dalborg

(NON:s dnr 13-2016)