DVFS 2017:5

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2017:5

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 2 juni 2017
Omtryck

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål [1]

beslutade den 25 april 2017.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem, 2 § förordningen (1971:933) om rättsstatistiken, 4 och 21 §§ förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol, 39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 18 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister; dels att 1–3 §§ Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål ska ha den lydelse som framgår nedan, dels att bilagan till föreskrifterna ska ha den lydelse som framgår av bilagan.

Föreskrifterna och bilagan kommer därför ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 §[2] Dessa föreskrifter ska tillämpas av tingsrätt vid registrering av mål och ärenden i verksamhetsregistret Vera. I Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:5) för mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen om registrering av mål och ärenden i Vera finns särskilda föreskrifter för mark- och miljödomstolarna.

Föreskrifterna ska även tillämpas av tingsrätt vid utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål.

De ska också tillämpas av tingsrätt ifråga om rapportering till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål.

Föreskrifterna gäller inte om annat föranleds av sekretessföreskrifter eller bestämmelser om behandling av personuppgifter vid tingsrätt. Bestämmelser om behandling av personuppgifter i tingsrätternas rättskipande eller rättsvårdande verksamhet finns i domstolsdatalagen (2015:728), domstolsdataförordningen (2015:729), lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen samt förordningen (2013:343) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen. (DVFS 2017:5)

REGISTRERING AV MÅL OCH ÄRENDEN
Registrering av vissa grundläggande uppgifter
2 §
[3] I enlighet med 2 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska mål och ärenden ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till domstolen. De ska även ges prefix i enlighet med Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2016:8) om beteckningar på mål och ärenden i allmän domstol. Nummer ska ges genom registrering i Vera. (DVFS 2017:5)

3 §[4] Förutom mål- eller ärendenummer ska i Vera registreras

  1. datum då målet eller ärendet kom in till domstolen,
  2. målgrupp och måltyp,
  3. saken,
  4. underinstans, om sådan finns, jämte uppgifter om dess mål- eller ärendenummer, avgörandedatum och avgörandetyp,
  5. aktörer och deras roll,
  6. åklagarens diarienummer i förekommande fall,
  7. typ av frihetsberövande i förekommande fall, och
  8. uppgift om att tilltalad i brottmål när åtal väcktes inte hade fyllt 18 år eller när åtal väcktes hade fyllt 18 år, men inte 21 år.

Om målet eller ärendet avser mer än en målgrupp eller måltyp ska den målgrupp och den måltyp som bedöms som huvudsaklig registreras. Om ingen målgrupp och måltyp kan betecknas som huvudsaklig anges den målgrupp och måltyp som har det lägsta numret.

Utöver detta får även kompletterande målgrupper och måltyper registreras om det behövs för att beskriva målet eller ärendet.
(DVFS 2017:5)

Regler för när nytt mål eller ärende ska registreras
Kvarstad eller åtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken
4 § Om en ansökan om kvarstad eller åtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken ges in före stämningsansökan i tvistemål ska ansökan registreras som ett tvistemål.

Då stämningsansökan (motsvarande handling) ges in ska denna registreras som en aktbilaga i tvistemålet.

Ansökningar om åtgärder under förundersökning i brottmål
5 § Ansökningar om åtgärder under förundersökningen i brottmål registreras som ett brottmål, om inte något annat är föreskrivet.

Då stämningsansökan (motsvarande handling) ges in ska denna registreras som en aktbilaga i brottmålet.

Sådana ärenden som avses i 3 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska inte registreras i Vera.

Genstämning och tilläggsstämning
6 § Ansökningar om genstämning i tvistemål och ansökningar om tilläggsstämning i brottmål ska registreras som aktbilagor i de mål som är anhängiga. Det som nyss har angetts gäller dock inte om det finns något hinder mot gemensam handläggning.

Ansökan om återvinning
7 § Ansökan om återvinning ska registreras som ett nytt tvistemål.

Återförvisning
8 § Återförvisas ett mål eller ärende till domstolen ska det registreras som ett nytt mål eller ärende.

Särskiljande av enskilt anspråk i brottmål
9 § Beslutar domstolen att talan om enskilt anspråk i brottmål ska handläggas som särskilt mål i den för tvistemål stadgade ordningen ska ett nytt tvistemål registreras.

Rättshjälp
10 § Uppkommer i mål eller ärende fråga om rättshjälp registreras handlingar som rör rättshjälpen som aktbilagor i målet eller ärendet.

Händelser
11 §
Enligt 5 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska det under handläggningen av ett mål eller ärende fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till domstolen, vilka åtgärder som domstolen utför i målet eller ärendet och vad som i övrigt förekommer i detta. Denna registrering ska ske i Vera.

Möten
12 §
I Vera ska det registreras vilken typ av möte som har hållits i målet eller ärendet och mötestidens längd.

Om ett möte, till vilket parterna kallats, ställts in ska detta registreras i Vera.

Avgöranden
13 §
Dom och slutligt beslut ska registreras som avgörande i Vera. Övriga beslut ska registreras som avgörande i Vera om de har överklagats. Beslut som innebär försättande i konkurs ska dock oavsett överklagande alltid registreras som avgörande i Vera.

Dom och slutligt beslut i brottmål ska registreras i Vera på det sätt som framgår av bilaga A.

14 § Ett dokument som avser en dom eller ett beslut ska sparas i Vera, om en skriftlig version av det ska tas in i en dom- eller beslutsbok enligt 32 § första stycket förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. Dokument som avser sådana beslut som anges i 25 och 33 §§ nämnda förordning behöver dock inte sparas i Vera.

Ett dokument som enligt första stycket ska sparas i Vera ska ha samma innehåll som det skriftliga avgörandet i dom- eller beslutsboken. Detta innebär att även rättelser ska sparas i Vera. En bilaga till en dom eller ett beslut behöver dock inte sparas i Vera. Därtill gäller att uppgifter för vilka det enligt 43 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnats att en sekretessbestämmelse ska vara fortsatt tillämplig, får ingå i avgörandet som sparas i Vera. Om en bilaga som innehåller sådana uppgifter sparas i Vera ska den vara sekretessmarkerad genom Vera.

Överklaganden
15 §
Uppgift om att ett avgörande har överklagats ska registreras i Vera.

Enligt 5 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska det fortlöpande registreras vad som förekommer i samband med överklagande av ett meddelat avgörande. Denna registrering ska ske i Vera.

UTFORMNING AV DOM, SLUTLIGT BESLUT OCH AVRÄKNINGSUNDERLAG I BROTTMÅL
16 §
Dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål ska innehålla de uppgifter och utformas i Vera på det sätt som framgår av bilaga A. Utformningen kan ske på annat sätt än i Vera om särskilda skäl motiverar annat.

RAPPORTERING OM DOM OCH SLUTLIGT BESLUT I BROTTMÅL
17 §
Omfattningen av uppgiftsskyldigheten enligt 5 och 7 §§ förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem framgår av bilaga A.

18 § Uppgiftsskyldigheten enligt 5 och 7 §§ förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem, 26 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 10 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister ska fullgöras genom Vera på sätt framgår av bilaga A, om inte särskilda skäl motiverar annat.

_________________

Övergångsbestämmelser

2016:7
När tingsrätten bestämmer påföljd och tillämpar bestämmelserna i 34 kap brottsbalken i sin lydelse före den 1 juli 2016, gäller tillämpliga delar i bilagan till äldre föreskrifter.

______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 juni 2017.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Charlotte Driving

BILAGA

[1] Ändrad genom DVFS 2008:1, DVFS 2011:6, DVFS 2012:2, DVFS 2014:2, DVFS 2014:19, DVFS 2015:1, DVFS 2015:2, 2016:1 och 2016:7.

[2] Senaste lydelse DVFS 2014:2.

[3] Senaste lydelse DVFS 2014:2.

[4] Senaste lydelse DVFS 2014:2.

(DV:s dnr 1637-2016)