DVFS 2017:6

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:11) för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2017:6

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 2 juni 2017
Omtryck

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:11) för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera;

beslutade den 25 april 2017.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen (1971:933) om rättsstatistiken och 4 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol att 1–3 §§ Domstolsverkets föreskrifter för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera (DVFS 2006:11) ska ha den lydelse som framgår nedan.

Föreskrifterna kommer därför ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

Tillämpningsområde
1 §
[1] Dessa föreskrifter ska tillämpas av hovrätt vid registrering av mål och ärenden i verksamhetsregistret Vera. I Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:5) för mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen om registrering av mål och ärenden i Vera finns särskilda föreskrifter för Mark- och miljööverdomstolen.

Föreskrifterna gäller inte om annat föranleds av sekretessföreskrifter eller föreskrifter om automatiserad behandling av personuppgifter vid hovrätterna. Föreskrifter om automatiserad behandling av personuppgifter i hovrätternas rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet finns i domstolsdatalagen (2015:728), domstolsdataförordningen (2015:729), lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen samt förordningen (2013:343) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen. (DVFS 2017:6)

Registrering av vissa grundläggande uppgifter
2 §[
2] I enlighet med 2 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska mål och ärenden ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till domstolen. De ska även ges prefix i enlighet med Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2016:8) om beteckningar på mål och ärenden i allmän domstol. Nummer ska ges genom registrering i Vera.(DVFS 2017:6)

3 §[3] Förutom mål- eller ärendenummer ska i Vera registreras

  1. datum då målet eller ärendet kom in till domstolen,
  2. målgrupp och måltyp,
  3. saken,
  4. underinstans, om sådan finns, jämte uppgifter om dess mål- eller ärendenummer, avgörandedatum och avgörandetyp,
  5. aktörer och deras roll,
  6. åklagarens diarienummer i förekommande fall,
  7. typ av frihetsberövande i förekommande fall,
  8. uppgift om att tilltalad i brottmål när åtal väcktes inte hade fyllt 18 år eller när åtal väcktes hade fyllt 18 år, men inte 21 år, och
  9. krav på prövningstillstånd i förekommande fall.

Om målet eller ärendet avser mer än en målgrupp eller måltyp ska den målgrupp och den måltyp som bedöms som huvudsaklig registreras. Om ingen målgrupp och måltyp kan betecknas som huvudsaklig anges den målgrupp och måltyp som har det lägsta numret.

Utöver detta får även kompletterande målgrupper och måltyper registreras om det behövs för att beskriva målet eller ärendet. (DVFS 2017:6)

Regler för när nytt mål eller ärende ska registreras
Återförvisning
4 § Återförvisas ett mål eller ärende till domstolen ska det registreras som ett nytt mål eller ärende.

Rättshjälp
5 § Uppkommer i mål eller ärende fråga om rättshjälp registreras handlingar som rör rättshjälpen som aktbilagor i målet eller ärendet.

Händelser
6 §
Enligt 5 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska det under handläggningen av ett mål eller ärende fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till domstolen, vilka åtgärder som domstolen utför i målet eller ärendet och vad som i övrigt förekommer i detta. Denna registrering ska ske i Vera.

Möten
7 §
I Vera ska det registreras vilken typ av möte som har hållits i målet eller ärendet och mötestidens längd.

Om ett möte, till vilket parterna kallats, ställts in ska detta registreras i Vera.

Avgöranden
8 §
Dom och slutligt beslut ska registreras som avgörande i Vera. Övriga beslut ska registreras som avgörande i Vera om de har överklagats.

Beslut som gäller fråga om prövningstillstånd ska oavsett utgång registreras som avgörande i Vera.

9 § Ett dokument som avser en dom eller ett beslut ska sparas i Vera, om en skriftlig version av det ska tas in i en dom- eller beslutsbok enligt 32 § första stycket förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. Dokument som avser sådana beslut som anges i 25 och 33 §§ nämnda förordning samt beslut att inte meddela prövningstillstånd behöver dock inte sparas i Vera.

Ett dokument som enligt första stycket ska sparas i Vera ska ha samma innehåll som det skriftliga avgörandet i dom- eller beslutsboken. Detta innebär att även rättelser ska sparas i Vera. En bilaga till en dom eller ett beslut behöver dock inte sparas i Vera. Därtill gäller att uppgifter för vilka det enligt 43 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnats att en sekretessbestämmelse ska vara fortsatt tillämplig, får ingå i avgörandet som sparas i Vera. Om en bilaga som innehåller sådana uppgifter sparas i Vera ska den vara sekretessmarkerad genom Vera.

Överklaganden
10 §
Uppgift om att ett avgörande har överklagats ska registreras i Vera.

Enligt 5 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol ska det fortlöpande registreras vad som förekommer i samband med överklagande av ett meddelat avgörande. Denna registrering ska ske i Vera.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 juni 2017.

_____________

DOMSTOLSVERKET

MARTIN HOLMGREN

Charlotte Driving

[1] Senaste lydelse DVFS 2014:3.

[2] Senaste lydelse DVFS 2014:3.

[3] Senaste lydelse DVFS 2014:3.

(DV:s dnr 1637-2016)