DVFS 2017:8

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:3) för förvaltningsrätt om registrering av mål i Vera [1]

Domstolsvrkets författningssamling DVFS 2017:8

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 2 juni 2017
Omtryck

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:3) för förvaltningsrätt om registrering av mål i Vera [1];

beslutade den 25 april 2017.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol att 2 § Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:3) för förvaltningsrätt om registrering av mål i Vera ska ha den lydelse som framgår nedan.

Föreskrifterna kommer därför ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

Tillämpningsområde
1 §
Dessa föreskrifter ska tillämpas av förvaltningsrätt vid registrering av mål i verksamhetsregistret Vera.

Föreskrifterna gäller inte om annat föranleds av offentlighets- och sekretessföreskrifter eller föreskrifter om personuppgiftsbehandling.

Registrering av vissa grundläggande uppgifter
2 §
[2] I enlighet med 2 § förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol ska målen ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till domstolen. I vissa fall får numret ett prefix. Nummer ska ges genom registrering i Vera.

Förutom målnummer ska i Vera registreras

  1. datum då målet kom in till domstolen,
  2. målgrupp och måltyp,
  3. saken,
  4. underinstans, om sådan finns, samt uppgifter om dess mål- eller ärendenummer, avgörandedatum och avgörandetyp,
  5. aktörer och deras roll i målet, samt
  6. åklagarens diarienummer i förekommande fall.

Om målet avser mer än en målgrupp eller måltyp ska den målgrupp och den måltyp som bedöms som huvudsaklig registreras. Om ingen målgrupp och måltyp kan betecknas som huvudsaklig anges den målgrupp och måltyp som har det lägsta numret.

Utöver detta får även kompletterande målgrupper och måltyper registreras om det behövs för att beskriva målet.(DVFS 2017:8)

Regler för när nytt mål ska registreras
Huvudregel
3 § Om annat inte framgår av 4–20 §§ ska varje handling som innehåller överklagande, ansökan, anmälan eller underställning registreras som ett mål. Detta gäller oavsett hur många klagande eller beslut som omfattas av handlingen.

LPT- och LRV-mål
4 § Ett nytt mål ska inte registreras om överklagandet, anmälan eller ansökan

  • gäller en fråga där patienten är densamma som i ett mål som ännu inte har avgjorts, och
  • frågan bedöms kunna avgöras samtidigt med det tidigare inkomna målet.

Skattemål
5 § Om flera skattskyldiga överklagar samma beslut ska ett mål registreras per skattskyldig.

Om den skattskyldige och Skatteverket eller kommunen överklagar samma beslut ska enbart ett mål registreras.

Om överklagandet avser samma sakfråga under flera beskattningsår ska ett mål registreras per beskattningsår.

Om överklagandet avser en och eller flera sakfrågor i samma beslut samt en skattskyldig och ett beskattningsår ska ett mål registreras. Om klaganden dessutom tar upp en eller flera nya sakfrågor som inte tidigare har behandlats av Skatteverket, ska ett mål registreras för varje sådan sakfråga.

6 § Om ett överklagande av Skatteverkets beslut utöver själva inkomstbeskattningen även avser frågor om t.ex. mervärdesskatt, uppbörd eller arbetsgivaravgift ska ett mål registreras för varje sådan fråga. Om överklagandet avser flera perioder ska alla perioder inom samma kalenderår hanteras i samma mål.

Mål om betalningssäkring
7 § Om en ansökan om betalningssäkring riktar sig mot flera personer ska ett mål registreras för varje motpart.

Mål om företrädaransvar
8 § Om en ansökan om företrädaransvar riktar sig mot flera personer ska ett mål registreras för varje motpart.

Fastighetstaxering
9 § Om ett överklagande avser beslut om fastighetstaxering ska ett mål registreras för varje taxeringsenhet och varje taxeringsår.

Skattetillägg, förseningsavgift, ersättning för kostnader m.m.
10 § Om ett överklagande avser ett beslut om skattetillägg, förseningsavgift eller ersättning för kostnader m.m. ska ett mål registreras endast om talan förs särskilt utan samband med överklagande av beslut om beskattning eller liknande.

Om det i ett mål om beskattning eller liknande framställs ett yrkande om ersättning för kostnader enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska det registreras i det befintliga målet.

Offentligt biträde
11 § En begäran om förordnande av offentligt biträde och ett underställt beslut om omhändertagande eller ansökan om vård ska alltid registreras som ett mål.

Om begäran om offentligt biträde inte kan hänföras till en särskild målgrupp och måltyp ska den åsättas den målgrupp och den måltyp som finns för lagen (1996:1620) om offentligt biträde.

Rättshjälp
12 § Uppkommer i mål fråga om rättshjälp registreras handlingar som rör rättshjälpen som aktbilagor i målet.

LVU- och LVM-mål
13 § Ansökan om offentligt biträde eller anmälan om behov av sådant biträde i ärende som gäller åtgärder med stöd av LVU ska registreras som ett LVU-mål.

Gäller ansökan eller anmälan flera barn till samma vårdnadshavare ska endast ett LVU-mål registreras.

Om förvaltningsrätten har beslutat om förordnande av offentligt biträde och något beslut om omedelbart omhändertagande inte underställs rätten eller något överklagande eller någon ansökan om vård inte inkommer, avslutas målet i samband med att ersättning till det offentliga biträdet fastställs.

14 § En underställning av ett beslut om omedelbart omhändertagande ska registreras som ett nytt mål såvida inte offentligt biträde förordnats tidigare. Om offentligt biträde har förordnats tidigare i ett mål ska underställningen registreras i det målet.

Vid underställning beträffande flera barn till samma vårdnadshavare ska ett mål registreras oavsett om flera underställningar kommer in samtidigt till förvaltningsrätten.

Om det underställda beslutet upphävs avslutas målet i samband därmed eller senast när ersättning till det offentliga biträdet fastställs.

Om det underställda beslutet fastställs och det därefter inte sker någon ansökan om vård, avslutas målet när ansökningsfristen gått ut eller omhändertagandet av annat skäl upphört.

15 § Finns ett mål om omedelbart omhändertagande, ansökan om offentligt biträde eller anmälan om behov av sådant biträde registrerat, registreras en ansökan om vård i detta mål. I annat fall registreras ett nytt mål avseende ansökan.

Om det vid ansökan om vård avseende flera barn till samma vårdnadshavare inte finns något mål registrerat sedan tidigare, ska endast ett mål registreras oavsett om flera ansökningar kommer in samtidigt till förvaltningsrätten.

Mål om upphandling
16 § Om flera leverantörer begär överprövning av samma upphandling ska ett mål registreras för varje ansökan.

Om ansökan om överprövning gäller en upphandling med flera upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter ska ett mål även registreras för varje upphandlande myndighet eller upphandlande enhet.

Andra stycket gäller inte om en upphandlande myndighet eller upphandlande enhet upphandlar för andra upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter, som inköpscentral eller som ombud, och sluter avtal ensamt.

Laglighetsprövning enligt kommunallagen
17 § I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) registreras ett mål för varje överklagat beslut (§). Även om flera personer genom olika överklaganden överklagar samma beslut registreras således endast ett mål. Detta gäller även om ett senare överklagande har kommit in för sent.

Ett överklagande som innebär en prövning såväl enligt kommunallagen som annan lag ska registreras som två mål.

Flera intressenter klagar på samma beslut
18 § Om det i andra målgrupper och måltyper kommer in flera handlingar med överklagande från olika personer gällande samma myndighetsbeslut ska endast ett mål registreras.

Två eller flera särskilda domar eller beslut bör meddelas
19 § Har en inkommen handling medfört registrering av ett mål och finner rätten att två eller flera särskilda domar eller beslut ska meddelas ska ett eller flera nya mål registreras.

Återförvisat mål m.m.
20 § Om ett mål har återförvisats eller överlämnats till förvaltningsrätten efter beslut av Högsta förvaltningsdomstolen eller kammarrätt ska det registreras som ett nytt mål.

Händelser
21 §
Enligt 4 § förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol ska det under handläggningen av ett mål fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till domstolen, vilka åtgärder som domstolen utför i målet och vad som i övrigt förekommer i detta. Denna registrering ska ske i Vera.

Möten
22 §
I Vera ska det registreras vilken typ av möte som har hållits i målet (föredragning, muntlig förhandling eller syn på stället).

Har muntlig förhandling förekommit ska mötestidens längd för förhandlingen registreras. Har syn förekommit i samband med den muntliga förhandlingen ska den sammanlagda mötestidens längd för förhandlingen och synen registreras.

Har endast syn på stället förekommit, dvs. utan muntlig förhandling, ska mötestidens längd för synen registreras.

23 § Om ett möte, till vilket parterna kallats, ställs in ska detta registreras i Vera.

Avgöranden
24 §
Dom och slutligt beslut ska registreras som avgörande i Vera. Övriga beslut ska registreras som avgörande i Vera om de har överklagats.

25 § Ett dokument som avser en dom eller ett beslut ska sparas i Vera, om en skriftlig version av det ska tas in i en dom- eller beslutsbok enligt 16 § första eller andra stycket första meningen förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol.

Ett dokument som enligt första stycket ska sparas i Vera ska ha samma innehåll som det skriftliga avgörandet i dom- eller beslutsboken. Detta innebär att även rättelser ska sparas i Vera. En bilaga till en dom eller ett beslut behöver dock inte sparas i Vera. Därtill gäller att uppgifter för vilka det enligt 43 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnats att en sekretessbestämmelse ska vara fortsatt tillämplig, får ingå i avgörandet som sparas i Vera. Om en bilaga som innehåller sådana uppgifter sparas i Vera ska den vara sekretessmarkerad genom Vera.

Överklaganden
26 § Uppgift om att ett avgörande har överklagats ska registreras i Vera.

Enligt 4 § förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol ska det fortlöpande registreras vad som förekommer i samband med överklagande av ett avgörande. Denna registrering ska ske i Vera.

___________________

Övergångsbestämmelser
2016:17

Vid tillämpning av 5, 6 och 10 §§ används begreppen taxering, taxeringsår och inkomsttaxering t.o.m. 2013 års taxering i enlighet med övergångsbestämmelserna (punkt 16) till skatteförfarandelagen (2011:1244).

_____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 juni 2017.

___________________

DOMSTOLSVERKET

MARTIN HOLMGREN

Charlotte Driving

[1] Ändrad genom DVFS 2014:5 och DVFS 2016:17

[2] Senaste lydelse DVFS 2014:5

(DV:s dnr 1637-2016)