DVFS 2017:9

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:3) för Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna om registrering av mål i Vera [1]

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2017:9

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 2 juni 2017
Omtryck

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:3) för Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna om registrering av mål i Vera [1]

beslutade den 25 april 2017.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol att 2 § Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2011:3) för Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna om registrering av mål i Vera ska ha den lydelse som framgår nedan.

Föreskrifterna kommer därför ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

Tillämpningsområde
1 §
Dessa föreskrifter ska tillämpas av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna vid registrering av mål i verksamhetsregistret Vera.

Föreskrifterna gäller inte om annat föranleds av offentlighets- och sekretessföreskrifter eller föreskrifter om personuppgiftsbehandling.

Registrering av vissa grundläggande uppgifter
2 §
[2] I enlighet med 2 § förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol ska målen ges löpande nummer för kalenderår i den ordning som de kommer in till domstolen. I vissa fall får numret ett prefix. Nummer ska ges genom registrering i Vera.

Förutom målnummer ska i Vera registreras

  1. datum då målet kom in till domstolen,
  2. målgrupp och måltyp,
  3. saken,
  4. underinstans, om sådan finns, samt uppgifter om dess mål- eller ärendenummer, avgörandedatum och avgörandetyp,
  5. aktörer och deras roll i målet,
  6. åklagarens diarienummer i förekommande fall, samt
  7. krav på prövningstillstånd i förekommande fall.

Om målet avser mer än en målgrupp eller måltyp ska den målgrupp och den måltyp som bedöms som huvudsaklig registreras. Om ingen målgrupp och måltyp kan betecknas som huvudsaklig anges den målgrupp och måltyp som har det lägsta numret.

Utöver detta får även kompletterande målgrupper och måltyper registreras om det behövs för att beskriva målet. (DVFS 2017:9)

Regler för när nytt mål ska registreras
Huvudregel
3 § Överklagas en dom eller ett beslut registreras överklagandet som ett mål, om underinstansens avgörande innehåller ett målnummer eller diarienummer.

Har underinstansen avgjort flera mål i samma dom eller beslut och markerat detta genom flera målnummer eller diarienummer, registreras ett mål för varje överklagat mål.

Vad som föreskrivs i första och andra styckena gäller även om en eller flera överklagar samma avgörande eller om flera överklagandeskrifter som avser samma avgörande inkommer.

Bestämmelserna om registrering av överklagande i denna paragraf ska också tillämpas vid ansökan om rättsprövning, resning eller återställande av försutten tid. Om det finns särskilda skäl får en handling som innehåller en sådan ansökan registreras som ett mål oavsett hur många klagande eller beslut som omfattas av handlingen.

Skattemål
4 § Om flera skattskyldiga överklagar samma avgörande ska ett mål registreras per skattskyldig.

Att även annan än skattskyldig överklagar ska inte medföra att fler mål registreras än vad som motsvarar antalet klagande skattskyldiga.

Om överklagandet avser samma sakfråga under flera beskattningsår ska ett mål registreras per beskattningsår.

Om överklagandet avser flera sakfrågor som alla bedömts av underinstansen i samma avgörande ska ett mål registreras. Detta gäller även när en ny sakfråga anhängiggörs i en skrivelse i ett mål som redan är anhängiggjort.

Återförvisat eller överlämnat mål
5 § Mål som återförvisats eller överlämnats till kammarrätt av Högsta förvaltningsdomstolen registreras som ett nytt mål i kammarrätten.

Avvisning av överklagande
6 § Avvisar kammarrätt talan på grund av att ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen kommit in för sent registreras inte något nytt mål i kammarrätten.

Skilja ut del för separat prövning
7 § Bedömer rätten att behov föreligger att skilja ut en del av målet för separat prövning får ett nytt mål registreras. Om rätten bedömer att redan gjord registrering av ett mål är överflödig får registreringen tas bort.

Händelser
8 §
Enligt 4 § förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol ska det under handläggningen av ett mål fortlöpande registreras vilka handlingar som kommer in till domstolen, vilka åtgärder som domstolen utför i målet och vad som i övrigt förekommer i detta. Denna registrering ska ske i Vera.

Avgöranden
9 §
Dom och slutligt beslut ska registreras som avgörande i Vera. Övriga beslut ska registreras som avgörande i Vera om de har överklagats.

Beslut som gäller fråga om prövningstillstånd ska oavsett utgång registreras som avgörande i Vera.

10 § Ett dokument som avser en dom eller ett beslut ska sparas i Vera, om en skriftlig version av det ska tas in i en dom- eller beslutsbok enligt 16 § första stycket eller andra stycket första meningen förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol. Dokument som avser beslut att inte meddela prövningstillstånd behöver dock inte sparas i Vera.

Ett dokument som enligt första stycket ska sparas i Vera ska ha samma innehåll som det skriftliga avgörandet i dom- eller beslutsboken. Detta innebär att även rättelser ska sparas i Vera. En bilaga till en dom eller ett beslut behöver dock inte sparas i Vera. Därtill gäller att uppgifter för vilka det enligt 43 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) förordnats att en sekretessbestämmelse ska vara fortsatt tillämplig, får ingå i avgörandet som sparas i Vera. Om en bilaga som innehåller sådana uppgifter sparas i Vera ska den vara sekretessmarkerad genom Vera.

Överklaganden
11 § Uppgift om att ett avgörande har överklagats ska registreras i Vera.

Enligt 4 § förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol ska det fortlöpande registreras vad som förekommer i samband med överklagande av ett avgörande. Denna registrering ska ske i Vera.

_____________

Övergångsbestämmelser

2016:18
Vid tillämpning av 4 § tredje stycket ska begreppet taxeringsår tillämpas t.o.m. 2013 års taxering i enlighet med övergångsbestämmelserna (punkt 16) till skatteförfarandelagen (2011:1244).

_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 juni 2017.

DOMSTOLSVERKET

MARTIN HOLMGREN

Charlotte Driving

[1] Ändrad genom DVFS 2014:6 och DVFS 2016:18

[2] Senaste lydelse DVFS 2014:6

(DV:s dnr 1637-2016)