DVFS 2018:1

Domstolsverkets föreskrifter om allmän domstols rapportering enligt förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2018:1

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 11 september 2018

Domstolsverkets föreskrifter om allmän domstols rapportering enligt förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret;

beslutade den 14 augusti 2018

Domstolsverket föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret, efter samråd med Skatteverket, följande.

Tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen ska fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt 2, 3 och 5 §§ nämnda förordning genom att använda de dokumentmallar för respektive domstolsslag som Domstolsverket tagit fram för underrättelse till äktenskapsregistret.

_________________

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2018, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1987:33) för tingsrätts rapportering enligt 2 § förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret samt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1987:34) för hovrätts och Högsta domstolens rapportering enligt 3 § 1 stycket förordningen (1987:1022) om äktenskapsregistret upphör att gälla.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Charlotte Driving

(DV:s dnr 823-2010, 824-2010)