DVFS 2018:2

Domstolsverkets föreskrifter om allmän domstols rapportering i vissa mål och ärenden enligt föräldrabalken

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2018:2

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 12 september 2018

Domstolsverkets föreskrifter om allmän domstols rapportering i vissa mål och ärenden enligt föräldrabalken;

beslutade den 14 augusti 2018

Domstolsverket föreskriver följande med stöd av 13 § förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

Faderskap
1 § Domstol ska för rapportering enligt 1 §, 1 a § och 10 § första stycket nämnda förordning skicka kopia eller avskrift av avgörandet med lagakraftbevis.

Adoption
2 § Domstol ska för rapportering enligt 2 § och 10 § andra stycket nämnda förordning skicka kopia eller avskrift av avgörandet med lagakraftbevis.

Vårdnad om barn
3 § Domstol ska för rapportering enligt 3 §, 3 a § och 10 § andra stycket nämnda förordning skicka kopia eller avskrift av avgörandet. Om avgörandet har fått laga kraft ska kopian eller avskriften skickas med lagakraftbevis.

Underhåll
4 § Domstol ska fullgöra sin upplysningsskyldighet enligt 11 a § nämnda förordning genom att skicka informationsbladet Underhållsbidrag till barn.

Underrättelser till Skatteverket
5 § De underrättelser till Skatteverket som avses i 1–3 §§ ska skickas till Skatteverket, folkbokföringsverksamheten.

_________________

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2018, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1991:16) om domstols rapportering i vissa mål och ärenden enligt föräldrabalken upphör att gälla.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Charlotte Driving

(DV:s dnr 145-2018)