DVFS 2018:4

Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2018:4

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 10 december 2018

Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg;

beslutade den 19 november 2018

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m. följande.

1 § Offentlig försvarare som har deltagit i en häktningsförhandling som ägt rum under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton erhåller ersättning för arbete som utförts på sådan dag med 2 760 kr för varje arbetad timme.
 Tidsspillan dessa dagar ersätts enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2018:8) angående beräkning av ersättning för tidsspillan med 1 265 kr per timme.
 Ersättningsbeloppen är angivna exklusive mervärdesskatt.

2 § Kostnader för resa, logi och uppehälle ersätts högst med de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.

3 § Saknar den offentliga försvararen F-skattsedel ska ersättningen multipliceras med kvoten av 1 050/1 380.

_________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2017:12) om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg ska upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om ersättning till offentlig försvarare som framställs före den 1 januari 2019.

3. Har häktningsförhandling hållits före den 1 januari 2019 men meddelas dom eller slutligt beslut i målet efter detta datum äger äldre föreskrifter fortfarande tillämpning.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Charlotte Driving

(DV:s dnr 285-2018)