DVFS 2018:8

Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2018:8

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 10 december 2018

Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan;

beslutade den 19 november 2018

Domstolsverket föreskriver med stöd av 19 § rättshjälpsförordningen (1997:404), 6 § förordningen (1997:405) om offentligt biträde, 2 § förordningen (1997:406) om offentlig försvarare m.m., 27 kap. 29 § rättegångsbalken (1942:740), 3 § förordningen (1997:408) om målsägandebiträde och 3 § förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn följande.

1 § Föreskrifterna gäller vid beräkning av ersättning för tidsspillan till rättshjälpsbiträden, offentliga biträden, offentliga försvarare, offentliga ombud, målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn.
 Ersättning enligt dessa föreskrifter utgår inte till den del tidsspillan omfattas av arvode enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2018:3) om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt eller Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2018:5) om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt.

2 § Tidsspillan avser tid då produktivt arbete med något uppdrag inte kan utföras, trots att den ersättningsberättigades arbetstid tas i anspråk.
 Normal måltidspaus utgör inte ersättningsgill tidsspillan.

3 § Tidsspillan ersätts för tid mellan kl. 07.00 och kl. 22.00. Om övernattning sker på annan ort än den där den ersättningsberättigade har sitt tjänsteställe, ersätts tidsspillan mellan kl. 18.00 och kl. 22.00 endast om den avser restid.

4 § Ersättning utgår med 1 265 kr per timme under vardagar mellan kl. 08.00 och kl. 18.00 och med 825 kr per timme för annan tid.

5 § Ersättningsbeloppen är angivna exklusive mervärdesskatt.
 Saknar den som är berättigad till ersättning för tidsspillan F-skattsedel ska beloppen i 4 § multipliceras med kvoten av 1 050/1 380. 

_________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2017:16) angående beräkning av ersättning för tidsspillan upphör att gälla.

2. Äldre föreskrifter ska tillämpas ifråga om yrkande om ersättning för tidsspillan som framställs före den 1 januari 2019.

3. Föreskrifterna gäller även i mål och ärenden där den upphävda rättshjälpslagen (1972:429) enligt övergångsbestämmelserna (2.) till rättshjälpslagen (1996:1619) ska gälla.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Charlotte Driving

(DV:s dnr 285-2018)