DVFS 2019:11

Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2019:11

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 6 december 2019

Domstolsverkets föreskrifter  om tolktaxa;

beslutade den 14 november 2019

Domstolsverket föreskriver med stöd av förordningen (1979:291) om tolktaxa att följande taxa ska gälla.

Tillämpningsområde
1 § Bestämmelser om taxans tillämpningsområde finns i förordningen (1979:291) om tolktaxa.

Taxebelopp
2 §
 Taxan skiljer mellan tolkning vid domstol (tabell 1 i bilaga) och tolkning vid polis-, åklagar- och kronofogdemyndighet (tabell 2 i bilaga). Till tabell 1 hänförs även hyresnämnd och arrendenämnd. Inom varje tabell finns fyra skilda ersättningsnivåer beroende på tolkens kvalifikationer. Den högsta ersättningsnivån, arvodesnivå IV, gäller för av Kammarkollegiet auktoriserad tolk som har erhållit bevis om speciell kompetens som rättstolk i språket i fråga. Arvodesnivå III avser tolk som auktoriserats av Kammarkollegiet i språket i fråga. Arvodesnivå II tillämpas för utbildad tolk som registrerats i Kammarkollegiets register över utbildade tolkar. Övriga tolkar hänförs till arvodesnivå I.

3 § Arvode ska alltid utgå med belopp motsvarande minst 1 timmes arvodesgrundande tid.
 Vid tolkning vid häktningsförhandling som äger rum på lördag, söndag eller annan allmän helgdag ska arvode utgå med belopp motsvarande minst 2 timmars arvodesgrundande tid.

4 § För tolkning vid domstol utgår arvode enligt tabell 1 i bilaga. För tolkning vid polis-, åklagar- och kronofogdemyndighet utgår arvode enligt tabell 2 i bilaga.

5 § Ersättning beräknas för varje uppdrag för sig. Då uppdraget sträcker sig över mer än en dag beräknas ersättningen för den sammanlagda tiden. Grundbeloppet utgår således endast en gång per uppdrag. Tolkning vid häktningsförhandling eller annan förhandling som inte är huvudförhandling anses som särskilt uppdrag. Likaså anses tolkning vid ny huvudförhandling i samma mål som särskilt uppdrag.

6 § Som arvodesgrundande tid räknas den sammanhängande tid under en och samma dag som tolken står till myndighetens förfogande. Tiden räknas från den tidpunkt till vilken tolken är kallad och har infunnit sig. I tiden inräknas varje uppehåll med undantag av normal måltidspaus.

7 § Äger tolkning rum på obekväm arbetstid utgår tillägg med följande belopp för varje påbörjad halvtimme:
 Måndag till fredag kl. 00.00–07.00 och 18.00–24.00
80 kr (arvodesnivå I), eller 105 kr inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt
105 kr (arvodesnivå II), eller 138 kr inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt
124 kr (arvodesnivå III), eller 163 kr inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt
141 kr (arvodesnivå IV), eller 185 kr inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt.

 Äger tolkning rum söndag, annan allmän helgdag än nedan eller lördag kl. 00.00–24.00 utgår tillägg med följande belopp för varje påbörjad halvtimme:
132 kr (arvodesnivå I), eller 173 kr inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt
165 kr (arvodesnivå II), eller 217 kr inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt
192 kr (arvodesnivå III), eller 252 kr inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt
249 kr (arvodesnivå IV), eller 327 kr inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt.

 Från kl. 18.00 på dag före långfredagen till kl. 07.00 på dagen efter annandag påsk eller från kl. 18.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl. 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen utgår tillägg för varje påbörjad halvtimme med belopp motsvarande dubbelt tillägg på tid måndag till fredag kl. 00.00–07.00 och 18.00–24.00.

Avvikelse från taxan
8 § Det sammanlagda ersättningsbeloppet enligt taxan får överskridas om uppdraget varit av särskilt svår beskaffenhet. Detta kan vara fallet om t.ex. tolkuppdraget avsett mer än ett språk eller om uppdragets art krävt fackkunskap inom ett ovanligt område. Taxan får också överskridas om det föreligger synnerliga svårigheter att finna en tolk. Att s.k. simultantolkning förekommer bör inte medföra överskridande av ersättningsbeloppet.

9 § Taxan får underskridas om tolken varit vårdslös eller försumlig eller visat oskicklighet vid utförande av uppdraget.

Taxans omfattning
10 § Taxan omfattar allt arbete inom uppdraget och även ersättning för tidsspillan om högst 30 minuter.

Tidsspillan
11 § Tidsspillan avser i allmänhet sådan tid då tolkens arbetstid tas i anspråk trots att den inte utgör arvodesgrundande tid. Det måste från fall till fall avgöras vad som kan anses utgöra tidsspillan vid visst uppdrag. Restid ska dock alltid anses som ersättningsgill tidsspillan.

12 § Normal måltidspaus utgör inte tidsspillan.

13 § Tidsspillan ersätts till den del sammanlagd tidsspillan överstiger 30 minuter.

14 § Ersättning utgår per påbörjad timme enligt följande:
199 kr (arvodesnivå I), eller 262 kr inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt
233 kr (arvodesnivå II), eller 306 kr inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt
275 kr (arvodesnivå III), eller 361 kr inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt
364 kr (arvodesnivå IV), eller 478 kr inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt.
 Under obekväm arbetstid enligt 7 § utgår tillägg för varje påbörjad halvtimme enligt följande:
80 kr (arvodesnivå I), eller 105 kr inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt
105 kr (arvodesnivå II), eller 138 kr inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt
124 kr (arvodesnivå III), eller 163 kr inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt
141 kr (arvodesnivå IV), eller 185 kr inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt.

Utlägg
15 § Kostnader för resa, logi och uppehälle ersätts högst med de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.

Mervärdesskatt
16 § Beloppen i taxan anges exklusive mervärdesskatt.

Tolkförmedling
17 § Om en tolk anskaffas genom en tolkförmedling eller liknande organ får, utöver ersättning enligt taxan, ersättning utgå för förmedlingskostnaden med skäligt belopp.
 Om en tolk som anskaffats genom en tolkförmedling eller liknande organ inte är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut, får ersättning utgå för att täcka de socialavgifter som tolkförmedlingen eller organet har skyldighet att betala.

_________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2018:9) om tolktaxa upphör att gälla.

2. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om ersättning till tolk som framställs före den 1 januari 2020.

3. Har huvudförhandling hållits före den 1 januari 2020 men dom eller slutligt beslut i målet meddelas efter detta datum, äger äldre föreskrifter fortfarande tillämpning.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Charlotte Driving

BILAGA

(DV:s dnr 1107-2019)