DVFS 2019:12

Domstolsverkets föreskrifter om miljöboken

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2019:12

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 6 december 2019

Domstolsverkets föreskrifter om miljöboken ;

beslutade den 15 november 2019

Domstolsverket föreskriver med stöd av 48 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 8 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter följande.

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av mark- och miljödomstol vid förande av miljöbok.
Föreskrifterna gäller inte om annat föranleds av sekretessföreskrifter eller föreskrifter om behandling av personuppgifter. Bestämmelser om behandling av personuppgifter i domstolarnas rättskipande och rättsvårdande verksamhet finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, domstolsdatalagen (2015:728) och domstolsdataförordningen (2015:729).

Miljöbok och förande av miljöbok
2 § Varje mark- och miljödomstol ska föra en förteckning över domstolens avgöranden inom domsområdet i frågor som rör miljöbalken eller lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och som domstolen avgör som första instans (miljöbok).

3 § Miljöbok ska föras av varje mark- och miljödomstol genom registrering i ett automatiserat register som tillhandahålls av Domstolsverket.

Grundläggande indelning av miljöboken
4 § Miljöboken ska efter verksamhetstyp vara indelad i fem avdelningar med följande innehåll, nämligen:
- första avdelningen: vattenverksamhet och vattenanläggningar för tillgodogörande av vatten såsom drivkraft samt dammbyggnader, oavsett om de avser sådant tillgodogörande eller ej.
- andra avdelningen: vattenverksamhet och vattenanläggningar för allmänna farleder, allmänna hamnar och allmänna flottleder.
- tredje avdelningen: vattentäkter för tillgodogörande av grundvatten eller ytvatten samt bortledande av grundvatten oavsett om det avser sådant tillgodogörande eller ej.
- fjärde avdelningen: annan vattenverksamhet och vattenanläggningar enligt miljöbalken och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
- femte avdelningen: miljöfarlig verksamhet som anges med beteckningen A i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet eller hälsoskydd.

Registrering av uppgifter i miljöboken
5 § Mark- och miljödomstolen ska registrera uppgifter i miljöboken när
1. domstolen som första instans avgör frågor som rör tillstånd till verksamhet enligt miljöbalken eller frågor som rör verksamhet enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, 
2. domstolen får uppgifter om att Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen har avgjort ett överklagande av ett sådant avgörande som avses i 1,
3. domstolen får uppgifter om besiktning enligt 18 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, samt
4. domstolen får andra uppgifter än sådana som följer av 1–3 och det enligt lag eller förordning föreligger en skyldighet att registrera uppgifterna.

6 § I miljöboken ska följande uppgifter registreras
1. verksamhetstyp,
2. anläggningens namn, och
3. den prövade anläggningens eller verksamhetens geografiska läge i det för Sverige officiella referenssystemet.
 Läget enligt första stycket 3 ska anges med en noggrannhet om minst tio meter.
 I de fall mark- och miljödomstolen registrerar uppgifter om ett avgörande ska datum för avgörandet, målnummer och en kort beskrivning av avgörandet registreras.
 I de fall mark- och miljödomstolen finner att det är lämpligt får ytterligare uppgifter registreras.

Tidpunkt för registrering av uppgifter i miljöboken
7 § När mark- och miljödomstolen meddelar ett sådant avgörande som avses i 5 § 1 ska det registreras omedelbart. Om avgörandet överklagas ska registrering om Mark- och miljööverdomstolens och Högsta domstolens avgörande göras så snart mark- och miljödomstolen har fått underrättelse om avgörandet.
När mark- och miljödomstolen får en uppgift om besiktning enligt 18 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. ska uppgiften registreras så snart det kan ske.
_____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020, då Domstolsverkets föreskrifter (2011:2) om miljöboken ska upphöra att gälla.

_________________

DOMSTOLSVERKETMartin Holmgren

                                  Charlotte Driving


(DV:s dnr 0229-2019)