DVFS 2019:14

Domstolsverkets föreskrifter om helgberedskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2019:14

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 20 december 2019

Domstolsverkets föreskrifter om helgberedskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m. ;

beslutade den 5 december 2019

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 och 6 §§ förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. (beredskapsförordningen) följande föreskrifter.
Indelning i beredskapsområden

1 § Följande beredskapsindelning ska gälla för tingsrätterna.
Beredskapsområde                       Tingsrätt

1. Stockholms innerstad och         Stockholms
    Stockholms Östra                     Nacka
2. Stockholm Södra                      Södertörns
                                                  Södertälje
3. Stockholm Norra och Gotland    Attunda
                                                  Norrtälje
                                                  Solna
                                                  Gotlands
4. Uppsala och Västmanlands län  Uppsala
                                                  Västmanlands
5. Södermanlands län                   Eskilstuna
                                                  Nyköpings
6. Örebro län                               Örebro
7. Dalarnas län                            Falu
                                                 Mora
8. Östergötlands län                    Linköpings
                                                 Norrköpings
9. Jönköpings och Kronobergs län Eksjö
                                                 Jönköpings
                                                 Växjö
10. Kalmar län                            Kalmar
11. Skåne län Östra och              Hässleholms
     Blekinge län                          Blekinge
                                                Kristianstads
12. Skåne län Västra                  Helsingborgs
13. Skåne län Södra                   Lunds
                                                Ystads
14. Malmö                                 Malmö
15. Hallands län                         Halmstads
                                                Varbergs
16. Göteborg                             Göteborgs
17. Västra Götalands län Västra  Uddevalla
                                                Vänersborgs
18. Västra Götalands län Södra   Alingsås
                                                Borås
19. Västra Götalands län Östra    Skaraborgs
20. Värmlands län                      Värmlands
21. Gävleborgs län                     Gävle
                                                Hudiksvalls
22. Västernorrlands och              Ångermanlands
Jämtlands län                      Sundsvalls
                                                Östersunds
23. Västerbottens län                 Lycksele
                                               Skellefteå
                                               Umeå
24. Norrbottens län                   Gällivare
                                               Haparanda
                                               Luleå 
Inom de beredskapsområden som omfattar flera tingsrätter är det den tingsrätt vars namn är understruket som är samordningsansvarig enligt 2 § andra stycket beredskapsförordningen
Fördelning av helgberedskapen inom ett beredskapsområde

2 § Fördelningen av helgberedskapen mellan tingsrätterna i ett beredskapsområde ska ske för minst ett kalenderår i taget och vara beslutad senast en månad före den dag då den ska börja tillämpas.
3 § Vid fördelningen av helgberedskapen ska samråd ske med berörd åklagarkammare, Polismyndigheten och Kriminalvården. Det är lagmannen vid den samordnings-ansvariga tingsrätten (samordnande lagman) som ansvarar för att samrådet kommer till stånd.
4 § När tingsrätterna har kommit överens om hur helgberedskapen ska fördelas ska den samordnande lagmannen sammanställa en förteckning över vid vilka tider de olika tingsrätterna ska svara för beredskapen (lista över helgberedskapsfördelning).
5 § Av listan över helgberedskapsfördelning ska framgå från vilken tidpunkt dagen före helgberedskapen som beredskapsdomstolen avser att ta emot sådana framställningar från åklagare som ska handläggas under beredskapen. Sådan tidpunkt ska också anges för de dagar då tingsrätten har förkortad arbetstid enligt Villkorsavtalen.
 Av listan ska även framgå till och med vilken tidpunkt under helgberedskapens sista dag som beredskapsdomstolen avser att ta emot sådana framställningar från åklagare som ska handläggas under beredskapen.
6 § Det ankommer på den samordnande lagmannen att se till att en tvistig fråga om fördelning av helgberedskapen kommer under hovrättens prövning.
7 § Inom varje beredskapsområde ska en domare ha helgberedskap. Om särskilda skäl föreligger får dock två eller flera domare ingå i beredskapen.
8 § Indelningen av en tingsrätts domare till helgberedskap ska ske genom att en beredskapslista för domare upprättas för varje kvartal eller längre tid (lista över helgberedskapstjänstgöring). Listan ska fastställas av lagmannen vid tingsrätten och ska vara beslutad senast en månad före den dag då den ska börja tillämpas.
9 § Ska en anställd fullgöra helgberedskap för protokollföraruppgifter gäller vad som sägs i 6–7 §§ i tillämpliga delar även för protokollförare.

Närmare om beredskapen

10 § Tingsrätten ska efter samråd med berörd åklagarkammare bestämma helgberedskapens närmare omfattning.
 För att fullgöra beredskapsskyldigheten ska beredskapsdomstolen vara tillgänglig för att ta emot framställningar från åklagare digitalt genom verksamhetsstödet för mål- och ärendehantering.
 Beredskapsdomstolen ska även vara tillgänglig för att kunna ta emot meddelanden per telefon under beredskapen.
11 § Den tingsrätt som är indelad för helgberedskap ska underrätta den åklagare som fullgör jour om planerade och oplanerade avbrott i IT- och teknikstöd under beredskapstiden.
 Tingsrätterna ska ha rutiner för att kunna ta emot framställningar under beredskapen även vid driftstörningar i tekniken.
12 § Om två eller flera domare inom ett beredskapsområde har helgberedskap samtidigt och domarna hör till olika tingsrätter, handlägger domarna mål och ärenden i den tingsrätts namn till vilken domaren hör. Varje sådan tingsrätt är då att anse som beredskapsdomstol.
13 § Helgberedskapen fullgörs endast av den domstol som har utsetts till beredskapsdomstol för den aktuella tiden. Om en domstol som inte har helgberedskap ändå håller sammanträde eller handlägger fråga som omfattas av beredskapsskyldigheten ska det ske enligt en särskild överenskommelse med den domstol som är beredskapsdomstol. En sådan överenskommelse innebär inte att beredskapen övergår på den andra domstolen.
14 § Det ankommer på beredskapsdomstolen att bestämma tid och plats för en förhandling eller ett sammanträde. Samråd bör ske med den åklagare som ska delta i sammanträdet, Polismyndigheten och Kriminalvården.

Övrigt

15 § I syfte att säkerställa att det finns försvarare tillgängliga för medverkan vid förhandlingar bör den samordnande lagmannen upprätta en lista över de advokater som förklarar sig villiga att åta sig uppdrag under helgberedskapen.

_________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 januari 2020, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2013:2) om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m. ska upphöra att gälla.

_________________

DOMSTOLSVERKETMartin Holmgren

                                  Charlotte Driving


(DV:s dnr 1042-2019)