DVFS 2019:2

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2019:2

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 5 april 2019
Omtryck

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag;

beslutade den 22 mars 2019

Domstolsverket föreskriver med stöd av 21 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol att Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag, som avser hovrätt, ska ha den lydelse som framgår av bilagan.

Föreskriften och bilagan kommer därför ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

_________________

Övergångsbestämmelser

2019:2
Frihetsberövanden som skett före den 1 april 2019 ska föras in i avräkningsunderlaget i dess nya lydelse men med tillämpning av äldre författningar i övrigt.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2019.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Charlotte Driving

BILAGOR

(DV:s dnr 1402-2016)