DVFS 2019:3

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:11) för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2019:3

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 28 november 2019

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:11) för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera;

beslutade den 6 november 2019

Domstolsverket föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1971:933) om rättsstatistiken och 4 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol att 7 § i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:11) för hovrätt om registrering av mål och ärenden i Vera ska ha följande lydelse.

Möten
7 § I Vera ska det registreras vilken typ av möte som har hållits i målet eller ärendet och mötestidens längd.

Mötestypen ”Huvudförhandling” ska endast användas vid registrering av huvudförhandlingstid och inte för sammanträden med hänvisning.

Mötestypen ”Sammanträde med hänvisning” ska användas vid registrering av sammanträdestid där hänvisning av ljud och bild ska redovisas särskilt.

Mötestypen ”Avgörande utan huvudförhandling” ska användas vid registrering av föredragningstid där mål avgörs enligt 50 kap. 13 § och 51 kap. 13 § rättegångsbalken. Om ett möte, till vilket parterna kallats, ställts in ska detta registreras i Vera.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

_________________

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Charlotte Driving

(DV:s dnr 487-2019)